Административни услуги

Уважаеми клиенти,

Със Заповед № 09-15-33/26.01.2015г. на Кмета на община Банско г-н Георги Икономов се прекратява практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията. Необходимите документи за извършването на услугите се осигуряват по служебен път.

 

ГРАО

Продължение...

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2011 г. и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание § 5, ал.1, т.5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо да подадат Заявление за категоризация на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, след изтичането на 2018 г. категорията на обекта ще им бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма. На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

През 2019г. предстои да се поднови категорията на обекти, които са били категоризирани през 2012г

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2

Продължение...


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here