Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Свободни работни места
2 Процедури по наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.
6 Съобщение
7 Съобщение
8 Съобщение
9 Съобщение
10 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА
11 Награда за младежка формация Бански Старчета
12 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.
13 Съобщение за публична продан
14 Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
15 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
16 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
17 ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
18 СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37 и АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
19 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
21 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
22 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
23 ОБЯВА за търг
24 ОБЯВА за търг
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.
26 ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.
27 ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.
28 СЪОБЩЕНИЕ
29 ОБЯВА
30 СЪОБЩЕНИЕ

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here