ОБЯВЛЕНИЕ № 13 / гр. Банско, 03.02.2017 год

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с:

  

Решение № 305

от Протокол № 18

дата 28.12.2016 г.

на Общински съвет – Банско

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.6, във връзка чл. 105 т. 1 от ЗУТ и докладна с вх. №ОС-01-2119/02.12.2016 год. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет – Банско реши: Одобрява Общ устройствен план на Община Банско.

Във връзка с чл. 127, ал. 6, изр. 3 от ЗУТ, Решение № 305 от Протокол № 18/28.12.2016 год. на Общински съвет - Банско е обнародвано в ДВ, Петък, 03 февруари 2017 год., брой 12 и на основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежи на обжалване.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 



medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here