Банско с нов Общ устройствен план

  • PDF

На своето редовно заседание, Общински съвет Банско прие внесеният от кмета Георги Икономов проект за Общ устройствен план на общината. Проектът е изработен от проектантски екип, като за период от три години той бе процедиран съгласно изискванията на ЗУТ и съгласуван с всички заинтересовани институции и ведомства. Влизането му в сила задава плановата основа за дългосрочното устройствено развитие на общинските територии в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Банско природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. С негова помощ планирането на територията на общината ще става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и на културното наследство на общината за по-добро взаимно стимулиране и при развитието на всички системи – икономически, природни, транспортни, културни и т.н.

Съветниците отмениха наредбатa за търговската дейност, действаща от 2008 г. и приеха нова, която да отразява адекватно динамично развиващите се промени в обществените и икономически отношения в курорта. В новата търговска наредба се запазва уведомителния режим за извършване на търговска дейност, като се въвеждат нови изисквания за работа на обектите с удължено работно време. За да работят и през тъмните часове на денонощието, те следва да са снабдени с охранителни камери и паник бутони с оглед спазване на обществения ред.

Още два основни нормативни документа бяха изменени на отминалата сесия на местния парламент: Наредбата за местните такси и цени на услуги и Наредбата за местните данъци. Измененията разпределят по-равномерно тежестта между двата основни местни налога – данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, отколкото досега. По този начин се цели подобряване на събираемостта на стари задължения, като общия размер на дължимите местни данъци се запазва същия.

Новата наредба за местните такси и цени на услуги въвежда 50 процентно облекчение за лицата, които заплатят еднократно таксите си за ползване на обществени площи (пазари, тротоари и др.) за едногодишен период. С цел насърчаване на инвестиционните намерения е въведено значително облекчение при заплащане на таксата за съгласуване и одобряване на работни проекти за сгради за производствени нужди, животновъдство и преработка на селскостопанска продукция. Така местните предприемачи ще имат по-малка административна тежест при стартиране и разширяване на дейността си.

По предложение на градоначалника Икономов бе взето решение за допускане изработването на ПУП – парцеларен план на трасе за корекция на р. Глазне, гр. Банско до границата на землището на града при смесието на р. Бъндеришка и р. Демянишка. Проектът започва от вече изградената корекция на реката и е необходим за предпазване на прилежащите земи от заливане в периода на снеготопене или при обилни валежи. Одобрен беше идентичен проект за корекция на река Градинишка, преминаваща през с. Филипово. С изготвените проекти ще се търси финансиране за изграждане на защитни стени на водните басейни, които да сведат до минимум рисковете от наводнения в границите на населените места.

IMG 3007

IMG 3008

IMG 3011

 

 

 

 

 medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here