Проекти на документи

Проекти на документи

Мотиви за приемане на „План за противодействие на тероризма на територията на община БАНСКО”:

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА в изпълнение на Решение №669/02.11.2017г. на Министерски съвет, както и в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб е разработен План за противодействие на тероризма в Община Банско.

Целите на Плана са:

-   Осигуряване на надеждна система за оповестяване и привеждане в готовност за действие на органите за управление и силите за реагиране на Община Банско при заплаха или извършване на терористичен акт.

- Създаване на оптимална координация и организация за своевременно провеждане на мероприятията за предотвратяване на терористични нападения, ограничаване на загубите и защита на служителите /работниците и населението при терористичен акт.

-   Осъществяване на своевременно взаимодействие между ръководството на община Банско и МВР, ДАНС и други компетентни органи.

Отговорности на Кмета на общината са:

-   Организира и ръководи защитата на населението при терористична дейност на територията на общината.

-   Организира разработването и внася за приемане от общинския съвет на общинския план на за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на Областния план за противодействие на тероризма.

-   Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от терористични действия.

- Координира спасителни дейности и неотложни аварийно – възстановителни работи за ликвидиране на последиците от терористична дейност.

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Банско обявява за публично обсъждане Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско през 2018 г. Програмата е публикувана на официалната електронна страница на Община Банско www.bansko.bg, като всички заинтересовани могат да се запознаят с нормативния документ и в Общинска администрация - Банско, ст. 306, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”.

 

Показва номер 

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here