Проекти на документи

Проекти на документи

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Банско обявява за публично обсъждане Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско през 2018 г. Програмата е публикувана на официалната електронна страница на Община Банско www.bansko.bg, като всички заинтересовани могат да се запознаят с нормативния документ и в Общинска администрация - Банско, ст. 306, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”.

 

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на територията на община Банско, която работи към настоящия момент, е приета с Решение № 322 от Общински съвет – Банско, взето на 28.01.2009г. по Протокол № 15, променена с Решение №712/05.08.2010. на ОбС.

1. Причините, които налагат приемането на изцяло нова наредба, са следните :

В резултат на извършен преглед и анализ на действащата НРПУРОИ, предвид изложените в Предложение от Районна прокуратура – Разлог с вх. №510/2016 г. и наш. Вх. № 42-16-16/25.04.2016 г., Протест № 3896/2017г. на Окръжна прокуратура- Благоевград с който е образувано адм. дело № 681/2017г. по описа на Административен съд- Благоевград и Решение № 1314/28.07.2017г. постановено по адм. дело № 91/2017г. по описа на Административен съд – Благоевград образувано по жалба от Сдружение с нестопанка цел „Български правозащитен алианс” и протест на Окръжна прокуратура- Благоевград мотиви иустановена необходимост от приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеният проект на Наредбата са свързани с необходимостта от привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закон за общинската собственост (ЗОС).

В цитираното предложение от Районна прокуратура – Разлог с вх. №510/2016 г.е установено наличие на незаконосъобразни разпоредби, а именно:

  1. Чл. 16 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Части от имоти-публична общинска собственост, с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс проведен по реда на Глава VІІІ от настоящата Наредба), чл. 20, ал 1от Наредбата (Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен
  2. В Наредбата не е определен редът и условията за настаняване под наем, продажбата и замяната на общински ателиета и гаражи съгласно изискването на чл. 50 от ЗОС.
  3. В Наредбата не е определен редът и условията за искане на справки по актовите книги на общинските имоти съгласно изискването на чл. 62, ал. 2 от ЗОС.
  4. В Наредбата не е определен редът за съставяне и предоставяне на общинския съвет на отчети от кмета на общината за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти съгласно изискването на чл. 66а от ЗОС.

конкурс проведен по реда на Глава VІІІ от настоящата Наредба). Глава VIII от Наредбата обаче е озаглавена „Опазване и защита на общинска собственост” и има за предмет регламентиране изземването на общински имоти, които се владеят или

държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, както и определянето на улици и пътища с ограничено и забранено придвижване на определени категории ППС, места и режими за паркиране на ППС и места за панаири, сборове и др. Същевременно в общината е в сила отделна наредба, която урежда условията и реда за провеждането на търгове и конкурси, касаещи общинската собственост.

С Решение № 1314/2017г. постановено по адм. дело № 91/2017г. по описа на Административен съд Благоевград са отменени разпоредбите на чл. 6, чл. 16,чл. 51, ал. 5, т. 4-6 и чл. 88, ал. 2 от Наредбата.

С Протест № 3896/2017г. на Окръжна прокуратура- Благоевград с който е образувано адм. дело № 681/2017г. по описа на Административен съд Благоевград се атакуват разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от Наредбата за противоречие с нормативен акт от по-висока степен, и по конкретно чл. 141,ал. 4 от Конституцията на РБ и раздел II (чл. 6, чл. 7) от Закона за местните данъци и такси.

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издаватнормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативниактове от по – висока степен, обществени отношения с местнозначение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, ченормативните административни актове се издават поприлагане на закон или подзаконов нормативен акт от по –висока степен.

2. Целите, които се поставят:

Прецизиране на текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и привеждането им в съответствие със Закона за общинската собственост; уреждане на неуредени обществени отношения (приемане на правила), които до сега не са били предмет на уредба от НРПУРОИ.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не се изисква финансов ресурс отстрана на общината.

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултат се очаква да се повишат приходите в бюджета на общината, тъй като въвеждането на промяната ще доведе до подобряване работата по прилагането на Наредбата; оптимизиране на процедурите по управление и разпореждане с общинските имоти.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

Предлаганият проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проекта за приемане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е изработен при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Приложение: Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско.

 

РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Докладна с вх. №……… на Георги Икономов – Кмет на Община Банско, Общински съвет гр. Банско реши:

1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, собственост на Община Банско, приета с Решение № 322 от Общински съвет – Банско, взето на 28.01.2009г. по Протокол № 15, променена с Решение №712/05.08.2010. на ОбС.

2. Приема проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско.

3. Възлага на кмета на Община Банско да предприеме последващите съгласно закона действия, изпълнението и контрола по изпълнението на Наредбата по т.2.

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Банско чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско на e-mail адрес: obabansko@dir.bg

Показва номер 

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here