Конкурси, търгове и обяви

1 О Б Я В А
2 ОБЯВА
3 Свободни работни места
4 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
5 ОБЯВЛЕНИЕ
6 ОБЯВЛЕНИЕ
7 ОБЯВЛЕНИЕ
8 ОБЯВЛЕНИЕ
9 ОБЯВЛЕНИЕ
10 Уведомление
11 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
12 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
13 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
15 СЪОБЩЕНИЕ
16 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
17 Съобщение за публична продан
18 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018
19 О Б Я В А
20 Заповед и споразумение землище село Кремен
21 О Б Я В А
22 ЗАПОВЕД № РД-08-089/08.05.2018г.
23 ЗАПОВЕД № РД-08-090/08.05.2018г.
24 ЗАПОВЕД № РД-08-088/08.05.2018г.
25 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ
26 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.
28 О Б Я В Л Е Н И Е № 15/20.04.2018 год.
29 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.
30 Уведомление за публична продан

Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here: