С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • PDF

Общинска администрация – Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, че от 14.09.2016г. е приет  Закон за изменение  и допълнение на Закона за туризма, обнародван в ДВ, бр.75 от 27.09.2016г.

Съгласно Закона, хотелиерите са длъжни да водят регистър за настанените туристи, като за местата за настаняване клас „А” той е задължително в електронна форма. Глобата за физическите лица, които не водят регистър е в размер на 2000лв., а за юридическите – 7000лв.

В срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон, министърът на туризма осигурява интерфейси за съответен обмен на данни с Единната система за туристическа информация, при което обменът и обработката на данните от регистрите на настанените туристи ще става чрез пряк  канал за връзка между хотелиерите и Единната система /ЕСТИ/, без да е необходимо информацията да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда.

До осигуряване на условията на обмен на данни  чрез Единната система ЕСТИ лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават справка-декларация за броя на реализираните нощувки по досегашния ред.

hotel 416 19711 big


Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here: