Административни услуги

Уважаеми клиенти,

Със Заповед № 09-15-33/26.01.2015г. на Кмета на община Банско г-н Георги Икономов се прекратява практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията. Необходимите документи за извършването на услугите се осигуряват по служебен път.

 

ГРАО

Продължение...

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2011 г. и през 2013г. /след 26.03.2013/ и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание § 5, ал.1, т.5 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно на основание ал.2 и ал.3 на чл.133от Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на срока за определената категория да подадат заявление-декларация за подновявяне категорията на обекта на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, във връзка с гореспоменатите разпоредби след изтичането на срока категорията на гореспоменатите обекти, ще бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

През 2019г. предстои да се поднови категорията на обекти, които са били категоризирани през 2012г., през 2013г. /от 01.01.2013г. до 26.03.2013г./ и категоризираните през 2014г. туристически обекти.

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2

Продължение...

ДРУГИ

Продължение...


medii

open-data

banski-vestnik

You are here