ГРАО

  • PDF
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ИСКАНИЯ (образци) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ ТАКСА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ/ ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
           
Издаване на удостоверение за раждане /дубликат/ Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак /дубликат/ Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за семейно положение Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за наследници Лична карта или пълномощно от наследник 2-30 дни 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена Лична карта или нотариално заверено пълномощно 2 дни 3 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт Лична карта или нотариално заверено пълномощно 2 дни 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за сключяане на брак от български гражданин в чужбина Документи за самоличност 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак  в РБ 1.Преведено и легализирано удостоверение от чуждата държава;
2. Документи за самоличност на двамата
1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 1.Ксерокопие от нотариален акт;
2.Лична карта на титуляра, при необходимост на законни представители, също и на собственика на имота;
3. Декларация от същия
1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1.Ксерокопие от нотариален акт;
2. Лична карта на титуляра, при необходимост на законни представители, също и на собственика на имота;
3. Декларация от същия
1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за промяна на данните за постоянен адрес Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за промяна на данните на настоящ адрес Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за липса на втори граждански брак Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверения по искане на граждани Лична карта или нотариално заверено пълномощно 2 дни 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт Лична карта на наследника 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Възтановяване или промяна на име Съдебно решение 2 дни 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение  за постоянен адрес за първи път 1.Ксерокопие от нотариален акт;
2. Лична карта на титуляра, при необходимост на законни представители, също и на собственика на имота;
3. Декларация от същия
Подава се в Общинска администрация 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение  за   настоящ адрес за първи път 1.Ксерокопие от нотариален акт;
2. Лична карта на титуляра, при необходимост на законни представители, също и на собственика на имота;
3. Декларация от същия
Подава се в Общинска администрация 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за наличие / липса на ограничаване или лишаване от родителски права или поставяне под запрещение Съдебно решение 2 дни 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за броя на живородените деца Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за приемно семейство Лична карта или нотариално заверено пълномощно 2 дни 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за родените от майката деца Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат  актове в чужбина Преведени и легализирани актове по гражданско състояние от чужбина 7 дни 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Лична карта или нотариално заверено пълномощно   1 ден 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Промяна в актове за гражданско състояние Съдебно решение 2 дни 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние Съдебно решение 5 дни 10 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване препис-извлечение от акт за смърт втори и следващ път Лична карта на наследник или пълномощно 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението  Документ за самоличност 1 ден 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г. Лична карта или нотариално заверено пълномощно 2 дни 5 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението Лична карта или нотариално заверено пълномощно 1 ден 10 лв "ГРАО" - 0749/88631
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции Основанието, на което се искат данните 2 дни без такса "ГРАО" - 0749/88631
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи Удостоверение или декларация от нотариус 2 дни 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство Съдебно решение 2 дни 4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Припознаване на дете Съдебно решение 1 ден без такса "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на справка по искане на съдебни изпълнители Основание за исканата справка 2 дни 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 1.Документ за самоличност; 2 дни 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 и чл.173 от СК/ Съдебно решение   Подава се в Общинска администрация 5 дни  4 лв "ГРАО" - 0749/88631
Приемане на отчет на настойника  и издаване на удостоверение за настойничество Документ за самоличност  Подава се в Общинска администрация  2 дни 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал Съобщение за раждане    1 ден без такса "ГРАО" - 0749/88631
Искане на Удостоверение за издаване на настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес  Документ за самоличност  Подава се в Общинска администрация 1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година Документ за самоличност  Подава се в Общинска администрация  1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Издаване на Удостоверение за правно ограничение Документ за самоличност  Подава се в Общинска администрация  1 ден 2 лв "ГРАО" - 0749/88631
Сключване на граждански брак 1.Медицинско свидетелство;
2. Нотариално заверена декларация по чл.9, ал.2 от Семейния кодекс;
3. Лични карти
Декларация за сключване на граждански брак (подписана пред длъжностно лице или нотариално заверена)     "ГРАО" - 0749/88631
Сключване на граждански брак с ритуал   40 лв "ГРАО" - 0749/88631
Сключване на граждански брак без ритуал   20 лв "ГРАО" - 0749/88631

medii

open-data

banski-vestnik

You are here