Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации ЗПКОНПИ

  • PDF

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служителите на общинска администрация - кметство Добринище

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО кметство Добринище
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1
т.1 и т.3 т.2 и т.4
1 1/21.05.2018 г. Снежана Венчова Ергина счетоводител   чл.35, ал.1, т.2
2 2/21.05.2018 г. Илиан Иванов Шопов старши специалист   чл.35, ал.1, т.2
3 3/21.05.2018 г. Райна Георгиева Попова старши специалист   чл.35, ал.1, т.2
4 4/21.05.2018 г. Магдалена Иванова Топузова специалист   чл.35, ал.1, т.2
5 ЗПК-115/14.05.2019г. Снежана Венчова Ергина счетоводител   чл.35, ал.1, т.2
6 ЗПК-116/14.05.2019г. Райна Георгиева Попова старши специалист   чл.35, ал.1, т.2
7 ЗПК-117/14.05.2019г. Илиан Иванов Шопов старши специалист   чл.35, ал.1, т.2
8 ЗПК-118/14.05.2019г. Трайчо Андреев технически секретар   чл.35, ал.1, т.2
9 ЗПК-119/14.05.2019г. Магдалена Топузова специалист   чл.35, ал.1, т.2
10 ЗПК-120/14.05.2019г. Елена Мунина деловодител   чл.35, ал.1, т.2
11 ЗПК-121/14.05.2019г. Мария Тракалджиева касиер   чл.35, ал.1, т.2

 

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, ал. 1, т. 1 от служителите на общинска администрация Банско

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ 35, ал.1, т.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1, т.1
1 6.4.2018 Елена Кушлева старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
2 10.5.2018 Елена Кирицова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
3 8.6.2018 Светла Събчева директор Музеен комплекс чл.35, ал.1, т.1
4 20.7.2018 Димитрина Радичева технически сътрудник чл.35, ал.1, т.1
5 25.7.2018 Красимира Дивизиева счетоводител чл.35, ал.1, т.1
6 3.8.2018 Йорданка Везюва медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
7 28.8.2018 Мария Иливчева старши специалист чл.35, ал.1, т.1
8 20.9.2018 Диана Чобанова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
9 28.9.2018 Елена Драгосинова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
10 ЗПК-1/03.01.19 Ани Тренчева специалист чл.35, ал.1, т.1
11 ЗПК-4/07.01.19 Магдалина Тодорова врид директор ДГ "Здравец" чл.35, ал.1, т.1
12 ЗПК-9/07.01.19г. Маринела Пазвантова старши специалист чл.35, ал.1, т.1
13 ЗПК-11/07.02.19г. Елена Загорчина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
14 ЗПК-12/13.02.19г. Владимир Кушлев секретар на община Банско чл.35, ал.1, т.1
15 ЗПК-15/06.03.2019 Атанаска Юрукова счетоводител чл.35, ал.1, т.1
16 ЗПК-17/08.03.2019 Здравко Чобанов системен администратор чл.35, ал.1, т.1
17 ЗПК-21/15.03.2019 Методи Белчин младши експерт чл.35, ал.1, т.1
18 ЗПК-23/28.03.2019 Константин Кожарев началник отдел чл.35, ал.1, т.1
19 ЗПК-30/24.04.2019 Емилия Георгиева здравен медиатор чл.35, ал.1, т.1
20 ЗПК-39/03.05.2019 Елена Кушлева началник отдел чл.35, ал.1, т.1
21 ЗПК-140/10.06.2019 Силвия Терзиева специалист чл.35, ал.1, т.1
22 ЗПК-143/12.09.2019 Радослава Халачева счетоводите чл.35, ал.1, т.1

 

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1, т.2 Декларации по чл.35, ал.1, т.4
1 28.05.2018 г. Елена Боденова директор на ДГ "Слънце" - с.Места чл.35, ал.1, т.2  
2 08.06.2018 г. Николай Лечев управител Общински паркинги чл.35, ал.1, т.2  
3 07.06.2018 г. Маргарита Осенова директор на ДГ "Здравец" чл.35, ал.1, т.2  
4 08.06.2018 г. Светла Барякова директор на Музеен комплекс чл.35, ал.1, т.2  
5 01.06.2018 г. Лиляна Джамбазка гл.специалист Обреден дом чл.35, ал.1, т.2  
6 08.06.2018 г. Даниела Янчивичина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
7 08.06.2018 г. Фиданка Галчева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
8 08.06.2018 г. Женя Жекова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
9 08.06.2018 г. Тодорка Хаджиева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
10 08.06.2018 г. Маргарита Мунина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
11 08.06.2018 г. Магдалена Златева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
12 08.06.2018 г. Николина Хаджиева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
13 08.06.2018 г. Мариана Стойкова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
14 08.06.2018 г. Милена Лейкова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
15 08.06.2018 г. Димитрина Георгиева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
16 08.06.2018 г. Фатма Мезин медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
17 08.06.2018 г. Елена Бистрина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
18 08.06.2018 г. Милена Колчагова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
19 08.06.2018 г. Василка Гурева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
20 08.06.2018 г. Катя Божкова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
21 08.06.2018 г. Емилия Нусторова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
22 08.06.2018 г. Мария Главчева секретар МКБППМН чл.35, ал.1, т.2  
23 08.06.2018 г. Иванка Бонкина старши експерт чл.35, ал.1, т.2  
24 08.06.2018 г. Райна Зайкова началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
25 22.05.2018 г. Димитър Бистрин старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
26 08.06.2018 г. Ружа Рускова специалист чл.35, ал.1, т.2  
27 06.06.2018 г. Райна Цигорийна началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
28 21.05.2018 г. Георги Нусторов началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
29 21.05.2018 г. Мария Сариева младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
30 22.05.2018 г. Петя Ваканчина старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
31 22.05.2018 г. Недялка Калинкова главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
32 07.06.2018 г. Георги Янчовичин старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
33 08.06.2018 г. Николай Кушлев началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
34 22.05.2018 г. Марин Друнчилов специалист чл.35, ал.1, т.2  
35 22.05.2018 г. Милена Георгиева началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
36 23.05.2018 г. Георги Георгиев специалист чл.35, ал.1, т.2  
37 23.05.2018 г. Верка Колчагова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
38 07.06.2018 г. Димитрина Гогова-Чеканарова младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
39 18.05.2018 г. Елена Донева старши експерт чл.35, ал.1, т.2  
40 21.05.2018 г. София Добринкова-Пантева младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
41 21.05.2018 г. Цветанка Обецанова началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
42 22.05.2018 г. Виолета Тренчева младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
43 22.05.2018 г. Радослава Кирицова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
44 22.05.2018 г. Елисавета Кацарова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
45 16.05.2018 г. Мариана Обецанова главен експерт чл.35, ал.1, т.2  
46 06.06.2018 г. Георги Кадев юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
47 06.06.2018 г. Рая Солакова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
48 06.06.2018 г. Таня Станчева началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
49 08.06.2018 г. Атанас Тотин специалист чл.35, ал.1, т.2  
50 08.06.2018 г. Емилия Къшева старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
51 08.06.2018 г. Мария Златева младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
52 18.05.2018 г. Виктория Клечерова старши експерт чл.35, ал.1, т.2  
53 18.05.2018 г. Десислава Витанова младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
54 21.05.2018 г. Евелина Денина главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
55 21.05.2018 г. Мариана Черешарова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
56 22.05.2018 г. Елина Чорбаджиева старши юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
57 22.05.2018 г. Иванка Марчева старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
58 22.05.2018 г. Елена Кирицова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
59 08.06.2018 г. Магдалена Арнаудова счетоводител-касиер чл.35, ал.1, т.2  
60 08.06.2018 г. Мария Колчагова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
61 08.06.2018 г. Димитър Русков директор на дирекция чл.35, ал.1, т.2  
62 05.07.2018 г. Красимира Дивизиева счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
63 18.05.2018 г. Мария Георгиева Пидова главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
64 18.05.2018 г. Красимира Аврамова главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
65 21.05.2018 г. Риса Хаджипопова юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
66 21.05.2018 г. Мария Малчова юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
67 29.05.2018 г. Ева Проева главен експерт чл.35, ал.1, т.2  
68 01.06.2018 г. Снежана Рускова главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
69 06.06.2018 г. Елена Колчагова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
70 07.06.2018 г. Георги Ангелов специалист чл.35, ал.1, т.2  
71 15.05.2018 г. Сашка Бояджиева главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
72 21.05.2048 г. Зинаида Златева главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
73 22.05.2018 г. Елка Капизиина старши експерт чл.35, ал.1, т.2  
74 23.05.2018 г. Иванка Кузманина началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
75 01.06.2018 г. Мария Загорчина специалист чл.35, ал.1, т.2  
76 05.06.2018 г. Иванка Янчовичина главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
77 06.06.2018 г. Мария Марандина старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
78 08.06.2018 г. Мариана Терзиева главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
79 14.05.2018 г. Десислава Хаджирускова директор на дирекция чл.35, ал.1, т.2  
80 21.05.2018 г. Елена Тодева-Смедърчин финансов контрольор чл.35, ал.1, т.2  
81 16.05.2018 г. Елка Андонова главен вътрешен одитор чл.35, ал.1, т.2  
82 29.05.2018 г. Марияна Ръткова главен вътрешен одитор чл.35, ал.1, т.2  
83 23.05.2018 г. Марияна Зинкова кметски наместник чл.35, ал.1, т.2  
84 29.05.2018 г. Марин Белев кметски наместник чл.35, ал.1, т.2  
85 29.05.2018 г. Янко Лейков кметски наместник чл.35, ал.1, т.2  
86 02.08.2018 г. Николина Толина главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
87 02.08.2018 г. Димитрина Радичева техничски сътрудник чл.35, ал.1, т.2  
88 01.10.2018 г. София Радулова - Ушева старши експерт чл.35, ал.1, т.2  
89 22.10.2018 г. Елена Драгосинова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
90 ЗПК-2/03.01.19г. Елена Герина страрши специалист чл.35, ал.1, т.2  
92 ЗПК-5/07.01.19г. Ани Тренчева специалист чл.35, ал.1, т.3  
93 ЗПК-8/13.02.19г. Мариела Пазвантова старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
94 ЗПК-10/13.02.19г. Елена Загорчина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
95 ЗПК-14/15.02.19г. Владимир Кушлев секретар на община Банско чл.35, ал.1, т.2  
96 ЗПК-24/19.04.2019 г. Мариана   Обецанова Главен експерт  чл.35, ал.1, т.2  
97 ЗПК-25/19.04.2019 г. Мария Сариева Младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
98 ЗПК-26/19.04.2019 г. Недялка Калинкова Гл.специалист  чл.35, ал.1, т.2  
99 ЗПК-27/22.04.2019 г. Елена Смедърчин Финансов контрольор чл.35, ал.1, т.2  
100 ЗПК-28/22.04.2019 г. Риса Хаджипопова Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
101 ЗПК-31/24.04.2019 г. Цветанка Обецанова Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
102 ЗПК-32/24.04.2019 г. Николина Толина Гл.специалист чл.35, ал.1, т.2  
103 ЗПК-33/24.04.2019 г. Георги Кадев Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
104 ЗПК-34/24.04.2019 г. Елена Донева Ст.експерт чл.35, ал.1, т.2  
105 ЗПК-35/24.04.2019 г. Десислава Хаджирускова Директор дирекция чл.35, ал.1, т.2  
106 ЗПК-36/25.04.2019 г. Рая   Солакова Ст.специалист чл.35, ал.1, т.2  
107 ЗПК-37/25.04.2019 г. Мария Пидова Ст.специалист чл.35, ал.1, т.2  
108 ЗПК-38/30.04.2019 г. Марияна Стойкова Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
109 ЗПК-40/07.05.2019 г. Красимира Аврамова Гл.специалист чл.35, ал.1, т.2  
110 ЗПК-43/07.05.2019 г. Виолета Тренчева Младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
111 ЗПК-44/08.05.2019 г. Марияна Ръткова Главен вътрешен одитор чл.35, ал.1, т.2  
112 ЗПК-45/08.05.2019 г. Елка Андонова Главен вътрешен одитор чл.35, ал.1, т.2  
113 ЗПК-46/08.05.2019 г. Милена Лейкова Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
114 ЗПК-47/08.05.2019 г. Мария Пидова Гл.специалист чл.35, ал.1, т.2  
115 ЗПК-48/09.05.2019 г. Елена Боденова Директор на ДГ „Слънце”-Места чл.35, ал.1, т.2  
116 ЗПК-49/09.05.2019 г. Катя Божкова Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
117 ЗПК-50/09.05.2019 г. Димитрина Георгиева Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
118 ЗПК-52/09.05.2019 г. Мария Марандина Ст.специалист чл.35, ал.1, т.2  
119 ЗПК-53/09.05.2019 г. Георги Георгиев Специалист чл.35, ал.1, т.2  
120 ЗПК-54/10.05.2019 г. Димитър Бистрин Ст.специалист чл.35, ал.1, т.2  
121 ЗПК-55/10.05.2019 г. Мария Загорчина Специалист чл.35, ал.1, т.2  
122 ЗПК-56/10.05.2019 г. Марин Друнчилов Специалист  чл.35, ал.1, т.2  
123 ЗПК-57/10.05.2019 г. Магдалена Златева Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
124 ЗПК-58/10.05.2019 г. Елена Колчагова Ст.специалист чл.35, ал.1, т.2  
125 ЗПК-59/13.05.2019 г. София Пантева Мл.експерт чл.35, ал.1, т.2  
126 ЗПК-60/13.05.2019 г. Радослава Кирицова Мл.експерт чл.35, ал.1, т.2  
127 ЗПК-61/13.05.2019 г. Мария Малчова Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
128 ЗПК-62/13.05.2019 г. Георги Нусторов Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
129 ЗПК-63/13.05.2019 г. Емилия Нусторова Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
130 ЗПК-64/13.05.2019 г. Красимира Дивизиева Счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
131 ЗПК-65/13.05.2019 г. Елена Бистрина Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
132 ЗПК-66/13.05.2019 г. Мария Колчагова Старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
133 ЗПК-67/13.05.2019 г. Елена Драгосинова Старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
134 ЗПК-68/13.05.2019 г. Магдалина Тодорова ВрИД Директор на ДГ чл.35, ал.1, т.2  
135 ЗПК-69/13.05.2019 г. Димитрина Чеканарова Мл.експерт  чл.35, ал.1, т.2  
136 ЗПК-70/13.05.2019 г. Верка Колчагова Ст. Специалист чл.35, ал.1, т.2  
137 ЗПК-71/13.05.2019 г. Евелина Денина Гл.специалист чл.35, ал.1, т.2  
138 ЗПК-72/13.05.2019 г. Елина Чорбаджиева Ст.юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2  
139 ЗПК-73/13.05.2019 г. Ева Проева Гл.специалист чл.35, ал.1, т.2  
140 ЗПК-74/13.05.2019 г. Елена Кирицова Мл.експерт  чл.35, ал.1, т.2  
141 ЗПК-75/13.05.2019 г. Атанас Тотин Специалист чл.35, ал.1, т.2  
142 ЗПК-76/13.05.2019 г. Мария Главчева Секретар МКБППМН чл.35, ал.1, т.2  
143 ЗПК-77/13.05.2019 г. Райна Зайкова Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
144 ЗПК-78/13.05.2019 г. Женя Жекова Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
145 ЗПК-79/13.05.2019 г. Милена Колчагова Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
146 ЗПК-80/13.05.2019 г. Маргарита Мунина Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
147 ЗПК-81/13.05.2019 г. Даниела Янчовичина Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
148 ЗПК-82/13.05.2019 г. Емилия Къшева Старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
149 ЗПК-83/13.05.2019 г. Мария Златева Старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
150 ЗПК-84/13.05.2019 г. Василка Гурева Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
151 ЗПК-85/13.05.2019 г. Снежана Рускова Технически сътрудник чл.35, ал.1, т.2  
152 ЗПК-86/13.05.2019 г. Ружа Рускова Специалист чл.35, ал.1, т.2  
153 ЗПК-87/14.05.2019 г. Иванка Бонкина Ст.експерт чл.35, ал.1, т.2  
154 ЗПК-88/14.05.2019 г. Иванка Марчева Ст.специалист чл.35, ал.1, т.2  
155 ЗПК-89/14.05.2019 г. Цветанка Обецанова Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
156 ЗПК-90/14.05.2019 г. София Ушева Старши експерт чл.35, ал.1, т.2  
157 ЗПК-91/14.05.2019 г. Елена Тодева Смедърчин Финансов контрольор чл.35, ал.1, т.2  
158 ЗПК-92/14.05.2019 г. Георги Янчовичин Ст.спец. чл.35, ал.1, т.2  
159 ЗПК-93/14.05.2019 г. Виктория Клечерова Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
160 ЗПК-94/14.05.2019 г. Иванка Янчовичина Гл.спец. чл.35, ал.1, т.2  
161 ЗПК-95/14.05.2019 г. Елка Капизийна Младши експерт чл.35, ал.1, т.2  
162 ЗПК-96/14.05.2019 г. Зинаида Златева Гл.спец. чл.35, ал.1, т.2  
163 ЗПК-97/14.05.2019 г. Тодорка Хаджиева Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
164 ЗПК-98/14.05.2019 г. Таня Станчева Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
165 ЗПК-99/14.05.2019 г. Сашка Бояджиева Главен специалист чл.35, ал.1, т.2  
166 ЗПК-100/14.05.2019 г. Георги Ангелов Специалист чл.35, ал.1, т.2  
167 ЗПК-101/14.05.2019 г. Магдалена Арнаудова Счетоводител чл.35, ал.1, т.2  
168 ЗПК-102/14.05.2019 г. Димитър Русков Началник отдел  чл.35, ал.1, т.2  
169 ЗПК-103/14.05.2019 г. Мариана Черешарова Старши специалист  чл.35, ал.1, т.2  
170 ЗПК-104/14.05.2019 г. Фатма Мезин Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
171 ЗПК-105/14.05.2019 г. Николай Кушлев Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
172 ЗПК-106/14.05.2019 г. Елисавета Кацарова Старши специалист чл.35, ал.1, т.2  
173 ЗПК-109/14.05.2019 г. Иванка Кузманина Началник отдел  чл.35, ал.1, т.2  
174 ЗПК-110/14.05.2019 г. Милена Георгиева Началник отдел    чл.35, ал.1, т.2  
175 ЗПК-111/14.05.2019 г. Янко Лейков Кметски наместник чл.35, ал.1, т.2  
176 ЗПК-112/14.05.2019 г. Марин Белев Кметски наместник чл.35, ал.1, т.2  
177 ЗПК-113/14.05.2019 г. Марияна Зинкова Кметски наместник чл.35, ал.1, т.2  
178 ЗПК-114/14.05.2019 г. Димитрина Радичева Техн.сътрудник чл.35, ал.1, т.2  
179 ЗПК-122/15.05.2019 г. Мариана Терзиева Главен специалист    чл.35, ал.1, т.2  
180 ЗПК-123/15.05.2019 г. Райна Цигорийна Началник отдел чл.35, ал.1, т.2  
181 ЗПК-124/15.05.2019 г. Светла Барякова ВрИД Директор   Музеен комплекс чл.35, ал.1, т.2  
182 ЗПК-125/15.05.2019 г. Фиданка Галчева Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
183 ЗПК-126/15.05.2019 г. Николина Хаджиева Медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2  
184 ЗПК-127/15.05.2019 г. Лиляна Джамбазка Ст. специалист чл.35, ал.1, т.2  
185 ЗПК-128/15.05.2019 г. Сарка Хаджиева Ръководител ДЦПЛУ чл.35, ал.1, т.2  
186 ЗПК-129/15.05.2019 г. Йорданка Цакова Управител „Защитени жилища 3 и 4 чл.35, ал.1, т.2  
187 ЗПК-130/15.05.2019 г. Нефис Туталъ Ръководител ЦНСТПЛД – с.Места чл.35, ал.1, т.2  
188 ЗПК-131/15.05.2019 г. Ася Туталъ Управител ДЦСХ-Филипово, Места чл.35, ал.1, т.2  
189 ЗПК-132/15.05.2019 г. Надежда Парапунова Социален работник чл.35, ал.1, т.2  
190 ЗПК-133/15.05.2019 г. Милица Захова Управител ДС ПАТРОНАЖ чл.35, ал.1, т.2  
191 ЗПК-134/15.05.2019 г. Йорданка Василева Управител ЗСУ- ДЦДМУ чл.35, ал.1, т.2  
192 ЗПК-135/15.05.2019 г. Елена Говедарева Управител „защитени жилища 1 и 2 чл.35, ал.1, т.2  
193 ЗПК-136/15.05.2019 г. Катерина Барякова Ръководител ЗСУ чл.35, ал.1, т.2  
194 ЗПК-139/10.06.2019г. Силвия Терзиева Специалист чл.35, ал.1, т.2  
195 ЗПК- 144/16.09.2019г. Радосалава  Халачева Счетоводител чл.35, ал.1, т.2  

 

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

Rегистър на декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1, т.3
 1  ЗПК-142/05.09.2019г. Георги Кадев  юрисконсулт чл.35, ал.1, т.3

 

 

Списък с неподалите в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Списък на неподалите в срок декларации по чл.35, ал.1 за 2019г.

Няма

Вътрешни правила за организация и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Банско

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here