ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

  • PDF

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2011 г. и през 2013г. /след 26.03.2013/ и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание § 5, ал.1, т.5 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно на основание ал.2 и ал.3 на чл.133от Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на срока за определената категория да подадат заявление-декларация за подновявяне категорията на обекта на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, във връзка с гореспоменатите разпоредби след изтичането на срока категорията на гореспоменатите обекти, ще бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

През 2019г. предстои да се поднови категорията на обекти, които са били категоризирани през 2012г., през 2013г. /от 01.01.2013г. до 26.03.2013г./ и категоризираните през 2014г. туристически обекти.

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ИСКАНИЯ (образци) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ ТАКСА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ /
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
Вписване в информационен търговски масив "Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти"     7 дни няма Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Издаване на разрешение за търговска дейност на открито
1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни от Областна дирекция по безопасност на храните №............/дата.................

2. Регистрационна карта, заверена за съответната година - за земеделските производители.
14 дни 10 лв Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили

1.Копия от документи за собственост на обекта;
2.Копие от дог.за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва търговска дейност в обекта;
3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (предоставя се по служебен път)
4. Оригинално нот.заверено пълномощно при подаване на документи от пълномощник;


 

Документ за платена такса.

2 месеца 1. до 30 стаи – 500 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
4. от 301 стаи до 500 стаи – 2800 лв.;
5. над 500 стаи – 5000 лв.
Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили; 

1.Копия от документи за собственост на обекта;
2.Копие от дог.за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва търговска дейност в обекта;
3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (предоставя се по служебен път)
4. Оригинално нот.заверено пълномощно при подаване на документи от пълномощник;


 

Документ за платена такса.

2 месеца 

1. до 30 стаи – 450 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
4. от 301 стаи до 500 стаи – 2500 лв.;
5. над 500 стаи – 4500 лв.

При подаване на заявлението за потвърждаване на категорията се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща Удостоверение и табела – втората половина от нея.

 
 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели, бунгала и къмпинги.
1.Копия от документи за собственост на обекта;
2.Копие от дог.за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва търговска дейност в обекта;
3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (предоставя се по служебен път)
4. Оригинално нот.заверено пълномощно при подаване на документи от пълномощник; 


 

Документ за платена такса.

2 месеца  1. до 20 стаи – 200 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
4. от 61 стаи до 100 стаи – 2000 лв.;
5. над 100 стаи – 4000 лв.;
Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627 
Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели, бунгала и къмпинги.  1.Копия от документи за собственост на обекта;
2.Копие от дог.за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва търговска дейност в обекта;
3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (предоставя се по служебен път)
4. Оригинално нот.заверено пълномощно при подаване на документи от пълномощник;


 

Документ за платена такса.

 
 2 месеца

1. до 20 стаи – 180 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
4. от 61 стаи до 100 стаи – 1800 лв.;
5. над 100 стаи – 3600 лв.;

При подаване на заявлението за потвърждаване на категорията се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща Удостоверение и табела – втората половина от нея.

Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627 
 Категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

1.Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

3. Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости” и „апартаменти за гости”.


 

Документ за платена такса.

2 месеца

за едно легло – 10 лв. на легло

Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги   

1.Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

3. Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости” и „апартаменти за гости”.


 

Документ за платена такса.

 
2 месеца 

за едно легло – 9 лв. на легло

При подаване на заявлението за потвърждаване на категорията се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща Удостоверение и табела – втората половина от нея.

 
Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627 
Категоризиране на заведения за хранене и развлечения – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване


1. Копия от документите за собственост на обекта;
2.Копие от дог.за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва търговска дейност в обекта;
4. Оригинално нот.заверено пълномощно при подаване на документи от пълномощник;
5. Копие от Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта (предоставя се по служебен път)
Документ за платена такса.

2 месеца 1. до 20 места за сядане – 150 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
5. над 300 места за сядане – 2000 лв.
Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване  1. Копия от документите за собственост на обекта;
2. Копие от дог.за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва търговска дейност в обекта;
3. Копие от Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта ((предоставя се по служебен път)
4. Оригинално нот. заверено пълномощно при подаване на документи от пълномощник;
Документ за платена такса.

 
2 месеца 

1. до 20 места за сядане – 130 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
5. над 300 места за сядане – 1800 лв.

При подаване на заявлението за потвърждаване на категорията се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща Удостоверение и табела – втората половина от нея.

Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на лицето, извършвщо дейност в обекта

1. Kопие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Копие от дог.за наем или от друг договор доказващ правото да извършва тур.дейност в обекта - при промяна на наемателя или лицето извършващо дейност в обекта;

14 дни 150 лв Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на собственика на туристическия обект 1. Копие от акта за собственост;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
14 дни 150 лв Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Издаване на Заповед за удължено работно време

Работното време може да се удължи със заповед на кмета на община Банско след подадено писмено заявление от лицата, стопанисващи търговските обекти, при условие, че те и собствениците на търговските обекти нямат задължения към община Банско.  
За заведенията за хранене и развлечения и местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е задължително да имат непрекъснато видеонаблюдение с камери в режим на записване на входа и изхода на обекта, като получените записи се съхраняват най-малко 20 дни.
За питейните заведения и баровете е задължително да имат осигурен охранително-пропускателен режим на входа на обекта и охрана за опазване на обществения ред, както и да са оборудвани с необходимите технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие на входа на обекта.
За местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е задължително да са оборудвани с паник-бутон за охрана на обществения ред и на персонала.

т. 1: Удостоверение от РУ-Банско за липса на нарушения на обществения ред в обекта, установени по съответния ред за последната една година.
т. 2: Протокол, издаден от РЗИ или акредитирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта за периода от 24.00ч. до 6.00ч. (за заведенията за хранене и развлечения);
т. 3: Копие от документ, установяващ наличие на охрана за обекта, когато такава се изисква (за заведенията за хранене и развлечения);
 14 дни 50 лв Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Издаване на дубликат за удостоверение за категория на туристически обект   1 месец 100 лв Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
Изработване на нова табела от категорийната символика   1 месец 50 лв Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Справка-декларация за реализираните нощувки по чл. 116, ал. 4 от МИЕ" да се запише "Справка-декларация за реализираните нощувки по образец, утвърден от Министерството на туризма      Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Регистър за настанени туристи     Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627

medii

open-data

banski-vestnik

You are here