ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

  • PDF
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ИСКАНИЯ (образци) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ ТАКСА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ /
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от СГКК;
3.Удостоверение за наследници, при необходимост (предоставя се по служебен път)

4.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост/;

 

до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.

1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от СГКК; 3.Удостоверение за наследници, при необходимост (предоставя се по служебен път)

 

до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на удостоверение, за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собстненост, или за възстановен общински имот Документ доказващ промяната на собствеността до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот 1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от СГКК;
до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на други удостоверения, свързани с общински имоти Според изканото удостоверение до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Справки по актовите книги Документи, доказващи правен интерес ( отношение към имота) 7 дни 10 лв Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост / Заверка на молби –декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена поверка за имоти в и извън регулация Заверена молба – декларация от отдел „Приходи”;
Скица на претендирания имот, издадена от СГКК;
Удостоверение за наследници, при необходимост (предоставя се по служебен път)
Документ, доказващ наличие на правен интерес от извършване на администативната услуга;

7 дни 10 лв Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Отписване на имот от актовите книги на общинска собственост 1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от СГКК;
3.Удостоверение за наследници, при необходимост (предоставя се по служебен път)
14 дни няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост   14 дни 0.50 лв/страница Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Продажба на земя – частна общинска собственост , на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл.35, ал.3 от ЗОС 1.Документ за собственост върху построената сграда (договор за отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя - предоставя се по служебен път)

2.Удостоверение
 за наследници. при необходимост (предоставя се по служебен път)
3.Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа (предоставя се по служебен път)
до приключване на преписката няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. няма до приключване на преписката няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване 1. Документ за собственост до приключване на преписката няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение 1.Декларация по чл. 19, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общ. Жилища;
2.Служебна бележка за дохода;
3. Удостоверение за адресна регистрация (предоставя се по служебен път)

14 дни няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Изготвяне на справки по актови книги няма 3 дни няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Изготвяне на отговори по преписки,образувани по заявления, молби, жалби и писма на граждани. няма според документа няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Отдаване на общински имоти под наем Точно описание на имота няма няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Уведомление по чл.46 б ЗУЕС Протокол от общото събрание 14 дена Без такса Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на сграда в режим на етажна собственост. Документ, доказващ наличие на правен интерес от извършване на администативната услуга; 14 дни 5 лв Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на удостоверение за регистрация на куче Ветеринарно-медецински паспорт 7 дни 3 лв - медальон
12 лв - за притежание
Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на удостоверение за регистрация на пчелни семейства няма 7 дни няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Издаване на заповед за изземване на имот 1. Копие от документ за собственост;
2.Скица от СГКК;
3.Удостоверение за наследници, при необходимост (предоставя се по служебен път);
4.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост/;

14 дни няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614
Регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС 1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адрес в етажната собственост;
2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
3. Копие от прието споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
до 14 дни няма Отдел "Общинска собственост,  земеделие и гори"
0749/88648
0749/88614

medii

open-data

banski-vestnik

You are here