ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  • PDF
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ИСКАНИЯ (образци) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ ТАКСА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ /
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
           
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Документ за самоличност/пълномощно до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за данъчна оценка 1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ - Документ за самоличност/пълномощно;
2. За незавършено строителство:
2.1.Констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа/срок на валиност 3 месеца от издаването му (предоставя се по служебен път);
2.2.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
2.3.Документ за самоличност /пълномощно;
3. За земеделски земи:
3.1.Кадастрална скица на имота
3.2.Служебна бележка за характеристиките на земята от Общинска служба по земеделие;
4. За право на строеж:
4.1.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
4.2.Документ за самоличност /пълномощно
4.3. Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж.
до 1 ден
до 5 дни
до 14 дни
25 лв.
15 лв.
10 лв.
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства Документ за самоличност/пълномощно до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Документ за самоличност/пълномощно до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси. Документ за самоличност/пълномощно веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на 1. Документ за собственост /копие/;
2. Удостоверение за наследници - при наследство (предоставя се по служебен път);
3. Акт за смърт при починал ползвател (предоставя се по служебен път);
4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство или разрешение за ползване/ (предоставя се по служебен път);
5. Пълномощно, когато деклсрацията се подава от пълномощник
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ 1.Документ за собственост /копие/;
2. Протокол от ТЕЛК
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество) Документ за самоличност /пълномощно до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ 1. Удостоверение за наследници (предоставя се по служебен път);
2.Удостоверения за данъчни оценки ва всички имоти на починалия -намиращи се извън община Банско
3. Удостоверениe за застрахователната стойност на МПС на починалия
4. Документ за самоличност/пълномощно
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49 ал.3 от ЗМДТ 1. Договор за получено дарение
2. Документ за самоличност/пълномощно
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ - регистрирани до 01.01.2015 година 1. Документ за самоличност/пълномощно
2. Документ за придобиване на собственост/удостоверение за наследници
3. Копие от талона за регистрация на ПС - І част
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за облагане с патентен данък съгл. Чл 61н от ЗМДТ  1.Документ за самоличност/пълномощно веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ 1. Документ за самоличност/пълномощно 
2. Копие от Удостоверение за категоризация / Заповед за категоризация/ (предоставя се по служебен път)
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване 1. Документ за самоличност/пълномощно 
2. ИТН на електромера на обекта
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Приемане и обработка на декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци 1.Документ за самоличност / пълномощно веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси на основание чл.129 ал.1 от ДОПК 1.Документ за самоличност/пълномощно
2.Първичен документ за внесената сума или други документи удостоверяващи надвнесени или недължимо внесени суми за данъци, такси, глоби и имуществени санкции
веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци 1. Документ за самоличност / пълномощно до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 1. Документ за самоличност / пълномощно до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК) 1. Документ за самоличност / пълномощно до 1 ден
до 7 дни
15 лв
10 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения по Закона за местните данъци и такси   до 1 ден
до 7 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация 1. Основание за исканата информация веднага без такса Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители    до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители   до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
За предоставяне на инофмация пред ЧСИ за дължими МДТ   до 7 дни
до 14 дни
15 лв
10 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
За издаване на данъчна оценка на ЧСИ При не деклариран имот попълнена декларация по чл.14,ал.1 от ЗМДТ до 7 дни
до 14 дни
20 лв
10 лв
Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
Издаване на удостоверение за декларирани данни на ЧСИ     до 7 дни
до 14 дни
10 лв
5 лв
Отдел "Приходи" 
0749/88638
0749/88639

medii

open-data

banski-vestnik

You are here