Кмет на община Банско

  • PDF

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

kmet-2019-07-08 

Лични данни

Роден на 02.12.1968 г. в гр. Банско.

Семеен, с едно дете.

   

Професионален опит

От 1994 до 2001 г. – Данъчен инспектор в Данъчна служба - Разлог.

От 2001 до 2011 г. - Съдружник в счетоводна къща.

От 2007 до 2009 г. – Председател на Общински съвет Банско.

От 2009 до 2011 г. – Депутат в 41-то Народно събрание, където е:

1. Член на на Постоянната комисия по Икономическа политика, енергетика и туризъм.

2. Председател на Групата за приятелство България-Полша.

През октомври 2011г. е избран за кмет на Община Банско.

През ноември 2015 г. е преизбран на първи тур за кмет на община Банско.

 

Образование

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден                   

 

Висше - магистър,

Специалност “Счетоводство и контрол”
Университет за национално и световно стопанство – гр.София.

Всеки първи и трети понеделник от месеца от 14 – 16ч.

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

 

Кметът на общината(чл.44 от ЗМСМА)

 

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. Председателства съвета по сигурност;

12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

15. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

16. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

19. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

20. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

 

 

Секретар на Община Банско

  • PDF

Владимир Цветанов Кушлев

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БАНСКО

 Vladimir-Kushlev-300

Лични данни

Роден на 13.03.1982 г.

Семеен с две деца

Образование

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден          

 

                                  

Висше Магистър
Частен Професионален колеж по Икономика и Мениджмънт – гр. Благоевград
Специалност: Предприемачество и мениджмънт

Висше Магистър
Висше училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр. Пловдив
Специалност: международен бизнес

Висше бакалавър
Висше училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр. Пловдив
Специалност: стопанско управление


 

Понеделник от 14:00 – 16:00ч

 

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или

на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

Секретарят на общината (чл.43, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА):

1. Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

2. Секретарят на общината организира и отговаря за:

   2.1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

   2.2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

   2.3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

   2.4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

   2.5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

   2.6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

 

 

Кметове и кметски наместници

  • PDF

КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

Кметство гр. Добринище

Китан Галчев - Кмет                                                               0887001829

Технически секретар                                                              07447/2322

Отдел ,,ТСУ”                                                                            07447/2111

Деловодство                                                                           07447/2413

Факс                                                                                         07447/2283

Кметство с. Филипово

Фаим Молла - Кмет                                                               0887001834

Кметство с. Места

Елена Дашева - Кмет                                                             074409/226,

                                                                                                   0889737171

Кметство с. Кремен

Емилия Пандева - Кмет                                                         0888727282

Кметство с. Гостун

Марин Белев - кметски наместник                                       0888727212

Кметство с. Осеново

Янко Лейков - кметски наместник                                        0885717167

Кметство с. Обидим

Марияна Зинкова - кметски наместник                              0889727204

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here