ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  • PDF
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ИСКАНИЯ (образци) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ ТАКСА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
           
Издаване на скица за недвижим имота     30 дни;
14 дни;
7 дни
За градовете: 10 лв
За селата: 5 лв
За градовете: 17лв
За селата:8лв
За градовете: 25лв
За селата:12лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване скица за недвижим имот с указан начин на застрояване     14 дни;
7 дни;
3 дни
За градовете: 40 лв
За селата:20 лв
За градовете: 70лв
За селата:35лв
За градовете: 100лв
За селата:50 лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца     30 дни;
14 дни;
7 дни
За градовете: 5 лв
За селата:2.50 лв
За градовете: 8лв
За селата:4.00 лв
За градовете: 12.00лв
За селата:6.00 лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа     14 дни 20 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на удостоверение за идентичност на имот     30 дни;
14 дни;
7 дни

За градовете: 10 лв
За селата: 5 лв       За градовете: 17лв
За селата: 8лв
За градовете: 25лв
За селата:12лв

Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване удостоверение за административен адрес     14 дни;
7 дни;
3 дни
5.00 лв
8.00лв
12.00 лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях     30 дни;
14 дни;
3 лв/стр.
6 лв/стр.
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти     30 дни;
14 дни;
7 дни

За градовете: 100 лв

За селата: 50 лв      

За градовете: 170лв
За селата:90лв
За градовете: 250лв
За селата:150 лв

Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на разрешения за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения е тях         Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти     7 дни 50 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект     Едновременно с одобряване на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението;

В 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
10% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 50 лв. Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на разрешение за строеж по чл.150 от ЗУТ     Едновременно с одобряване частите на комплексния инвестиционен проект Съответната такса за издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект + 30% Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Презаверяване на разрешение за строеж, загубило действието си, поради изтичане на срока     7 дни 50% от първоначалната такса за разрешение за строеж Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове на осн. чл.124 ЗУТ     30 дни;
14 дни;
7 дни
50 лв.
80лв.
125лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове на осн. чл.134, чл.135 и чл.15 ЗУТ     30 дни;
14 дни;
7 дни
50 лв.
80лв.
125лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива на осн. чл.150 ЗУТ     30 дни;
14 дни;
7 дни
50 лв.
80лв.
125лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/     Срок - в зависимост от времето за съобщения и обявления В регулация:
до 3 парцела: 60 лв
над 3 парцела: 100 лв
Извън регулация:   200 лв        
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Процедура относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии      Срок - в зависимост от времето за съобщения и обявления 60 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии, на осн. чл.13 от ППЗСПЗЗ     30 дни;
14 дни;
7 дни
За градовете: 30 лв.
     За селата: 20 лв.
За градовете: 52 лв.
     За селата: 35 лв
За градовете: 75лв.
     За селата: 50лв  
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на заповед по &4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за придобиване право на собственост     30 дни;
14 дни;
7 дни
За градовете: 20 лв
За селата: 10 лв.
За градовете: 35лв
За селата: 17лв
За градовете: 50лв
За селата: 25лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване и одобряване на технически /работни/ инвестиционни проекти - таксата се изчислява на съответната база, но не по-малко от 20лв.     При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите
1. за жилищни сгради и сгради за нежилищни нужди /на базата на РЗП/ :
1.1. за строежи от I-ва, II-ра, III-та и IV-та категории:
1.1.1. за градовете       20.00лв./кв.м;
1.1.2. за селата           10.00лв./кв.м;
1.2. за V-та и VI-та категория:
1.2.1. за градовете
- до 500 кв.м   -   1.00лв./кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м   -   10.00лв./кв.м;
- над 1000кв.м   -   20.00лв./кв.м;
1.2.2. за селата
- до 500 кв.м   -   1.00лв./кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м   -   5.00лв./кв.м;
- над 1000кв.м   -   10.00лв./кв.м;

2. за реконструкции, вътрешни преустройства и промяна предназначението на обекти:
2.1. на строежи за жилищни нужди     -   1.00лв./кв.м;
2.2. на строежи за нежилищни нужди     -   5.00лв./кв.м;
2.3 сградни инсталации (газоснабдяване и др.) – 50 лв

3. за линейни обекти (огради, подпорни стени и др.)   -     1.00лв./м';

4. за площни обекти (площадки, стадиони, паркове, бензиностанции и др.)   -   20.00лв./кв.м;

5. за обемни обекти (басейни, резервоари и др.)   -     1.00лв./куб.м;

6. за строежи на инженерната инфраструктура:
6.1. линейни обекти:
6.1.1. алеи, пътеки, улици, пътища, въжени линии, жп линии, канали и др. и съоръженията към тях   -   1.00лв./м';
6.1.2. улични проводи (водопроводи, канализационни клонове, електропроводи, топлопроводи, газопроводи и др.) и техните отклонения   -     1.00лв./м';
6.1.3. далекосъобщителни кабелни мрежи (кабелна телевизия, интернет, телефон и др.)   -   0.10лв./м';
6.1.4. обекти, произвеждащи енергия от възобновяеми източници:
6.1.4.1. площни обекти   -   5.00лв./кв.м;
6.1.4.2. линейни обекти   -   0.50лв./м';
6.2. площни обекти (паркинги, площади, депа и др.) -     20.00лв./кв.м;

7. за съобщителни и базови станции на мобилните оператори - 1000лв.

8. за хидротехнически съоръжения - язовири:
8.1. I категория - с височина на язовирната стена над 80м   -     140,00лв./м';
8.2. II категория - с височина на язовирната стена от 50 80м   -     140,00лв./м';
8.1. III категория - с височина на язовирната стена над 80м   -     140,00лв./м'.
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционни проекти
    При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите; Съответната такса за одобряване на технически проект + 30% Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване и одобряване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ     При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите. Съответната такса за одобряване на технически проект + 30% Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за промени по време на строителството, съгл. чл.154 от ЗУТ     При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
30% от първоначалната стойност на преустройваната част Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти, загубили правното си действие     При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
50% от съответната такса за одобряване на технически проект Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване     При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;
При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
Съответната такса за одобряване на технически проект Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
    При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;
При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
Съответната такса за одобряване на технически проект Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Съгласуване на екзекутивни проекти, приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация     30 дни
14 дни
50 лв.
100 лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Заверка на заповедна книга     3 дни без такса Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност     14 дни 50.00 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване заповед към разрешение за строеж (за допълване титуляри, етапност и др.)     7 дни 20.00 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на акт за узаконяване     Едновременно с одобряване на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението;

В 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект
1000% от съответната такса за издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект - заснемане за узаконяване . Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване служебна бележка по чл.52 от ЗКИР за нанесени в КК и ИР от съответната СГКК данни     14 дни 20.00 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория     7 дни 1. за строежи V-та категория - 5% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 200лв.;
2. за строежи IV-та категория - 5% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 500лв.
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж     14 дни без такса Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж на осн. §16 от ЗУТ     7 дни 5.00 лв/кв.м Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба № 2 за въвеждане на строежите в експлоатация     7 дни 50.00 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба по чл.202 от ЗУТ     14 дни 20.00 лв Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти     Срок - в зависимост от времето за съобщения и обявления 1.50 лв./м' Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти     Срок - в зависимост от времето за съобщения и обявления 1.50 лв./м' Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Издаване на друг вид удостоверения за факти и обстоятелства по Териториално и селищно устройство     30 дни;
14 дни;
7 дни
За градовете: 10 лв
За селата: 5 лв       За градовете: 17лв
За селата: 8лв
За градовете: 25лв
За селата:12лв
Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването     14 дни 20.00 лв. Отдел "ТСУ"
0749/88648
0749/88632

medii

open-data

banski-vestnik

You are here