Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации ЗПКОНПИ

  • PDF

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служителите на общинска администрация - кметство Добринище

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО кметство Добринище
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1
т.1 и т.3 т.2 и т.4
1 1/21.05.2018 г. Снежана Венчова Ергина счетоводител   чл.35, ал.1, т.2
2 2/21.05.2018 г. Илиан Иванов Шопов старши специалист   чл.35, ал.1, т.2
3 3/21.05.2018 г. Райна Георгиева Попова старши специалист   чл.35, ал.1, т.2
4 4/21.05.2018 г. Магдалена Иванова Топузова специалист   чл.35, ал.1, т.2
5 5/21.05.2018 г. Виктория Руменова Йуртери специалист   чл.35, ал.1, т.2

 

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, ал. 1, т. 2 и 4

Публичен регистърна подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ от служителите на Общинска администрация Банско при прекратяване на трудови/служебни правоотношения във връзка с чл.38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ. 
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1, т.2 и 4
  
1 31.5.2018 Яница Дивизиева старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2 и 4 
2 15.8.2018 Латинка Сеизова технически сътрудник чл.35, ал.1, т.2 и 4 
3 17.7.2018 Димитър Мунин специалист ТСУ чл.35, ал.1, т.2 и 4 
4 17.9.2018 Горица Парапунова директор на ДГ "Мечо пух" чл.35, ал.1, т.2 и 4 
5 18.9.2018 Георги Доневичин главен експерт ТСУ чл.35, ал.1, т.2 и 4 
6 20.9.2018 Таня Радонова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2 и 4 
7 22.10.2018 Мария Друнчилова младши експерт чл.35, ал.1, т.2 и 4 
8 16.11.2018 Надежда Осевичина Старши специалист чл.35, ал.1, т.2 и 4 
9 28.11.2018 Мария Иливчева Старши специалист чл.35, ал.1, т.2 и 4 
10 ЗПК-6/5.02.2019г. Лиляна Рупчина началник отдел чл.35, ал.1, т.2 и 4
11 ЗПК-7/6.02.2019г. Иван Кадев секретар чл.35, ал.1, т.2 и 4
12 ЗПК-13/13.02.2019г. Ани Кушлева старши експерт чл.35, ал.1, т.2 и 4

 

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, ал. 1, т. 1 от служителите на общинска администрация Банско

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ 35, ал.1, т.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1, т.1
1 6.4.2018 Елена Кушлева старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
2 10.5.2018 Елена Кирицова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
3 8.6.2018 Светла Събчева директор Музеен комплекс чл.35, ал.1, т.1
4 20.7.2018 Димитрина Радичева технически сътрудник чл.35, ал.1, т.1
5 25.7.2018 Красимира Дивизиева счетоводител чл.35, ал.1, т.1
6 3.8.2018 Йорданка Везюва медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
7 28.8.2018 Мария Иливчева старши специалист чл.35, ал.1, т.1
8 20.9.2018 Диана Чобанова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
9 28.9.2018 Елена Драгосинова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
10 ЗПК-1/03.01.19 Ани Тренчева специалист чл.35, ал.1, т.1
11 ЗПК-4/07.01.19 Магдалина Тодорова врид директор ДГ "Здравец" чл.35, ал.1, т.1
12 ЗПК-9/07.01.19г. Маринела Пазвантова старши специалист чл.35, ал.1, т.1
13 ЗПК-11/07.02.19г. Елена Загорчина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
14 ЗПК-12/13.02.19г. Владимир Кушлев секретар на община Банско чл.35, ал.1, т.1

 

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1, т.2
1 28.05.2018 г. Елена Боденова директор на ДГ "Слънце" - с.Места чл.35, ал.1, т.2
2 08.06.2018 г. Николай Лечев управител Общински паркинги чл.35, ал.1, т.2
3 07.06.2018 г. Маргарита Осенова директор на ДГ "Здравец" чл.35, ал.1, т.2
4 08.06.2018 г. Горица Парапунова директор на ДГ "Мечо пух" чл.35, ал.1, т.2
5 08.06.2018 г. Светла Барякова директор на Музеен комплекс чл.35, ал.1, т.2
6 01.06.2018 г. Лиляна Джамбазка гл.специалист Обреден дом чл.35, ал.1, т.2
7 08.06.2018 г. Даниела Янчивичина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
8 08.06.2018 г. Фиданка Галчева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
9 08.06.2018 г. Женя Жекова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
10 08.06.2018 г. Тодорка Хаджиева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
11 08.06.2018 г. Маргарита Мунина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
12 08.06.2018 г. Магдалена Златева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
13 08.06.2018 г. Николина Хаджиева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
14 08.06.2018 г. Мариана Стойкова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
15 08.06.2018 г. Милена Лейкова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
16 08.06.2018 г. Димитрина Георгиева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
17 08.06.2018 г. Фатма Мезин медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
18 08.06.2018 г. Елена Бистрина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
19 08.06.2018 г. Милена Колчагова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
20 08.06.2018 г. Василка Гурева медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
21 08.06.2018 г. Катя Божкова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
22 08.06.2018 г. Емилия Нусторова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
23 08.06.2018 г. Мария Главчева секретар МКБППМН чл.35, ал.1, т.2
24 08.06.2018 г. Таня Радонова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
25 08.06.2018 г. Иванка Бонкина старши експерт чл.35, ал.1, т.2
26 08.06.2018 г. Райна Зайкова началник отдел чл.35, ал.1, т.2
27 22.05.2018 г. Магдалена Юсева младши експерт чл.35, ал.1, т.2
28 22.05.2018 г. Димитър Бистрин старши специалист чл.35, ал.1, т.2
29 08.06.2018 г. Ружа Рускова специалист чл.35, ал.1, т.2
30 06.06.2018 г. Райна Цигорийна началник отдел чл.35, ал.1, т.2
31 08.06.2018 г. Константин Кожарев младши експерт чл.35, ал.1, т.2
32 21.05.2018 г. Георги Нусторов началник отдел чл.35, ал.1, т.2
33 21.05.2018 г. Мария Друнчилова младши експерт чл.35, ал.1, т.2
34 21.05.2018 г. Мария Сариева младши експерт чл.35, ал.1, т.2
35 22.05.2018 г. Петя Ваканчина старши специалист чл.35, ал.1, т.2
36 22.05.2018 г. Недялка Калинкова главен специалист чл.35, ал.1, т.2
37 07.06.2018 г. Георги Янчовичин старши специалист чл.35, ал.1, т.2
38 08.06.2018 г. Николай Кушлев началник отдел чл.35, ал.1, т.2
39 21.05.2018 г. Димитър Мунин специалист чл.35, ал.1, т.2
40 22.05.2018 г. Марин Друнчилов специалист чл.35, ал.1, т.2
41 22.05.2018 г. Милена Георгиева началник отдел чл.35, ал.1, т.2
42 23.05.2018 г. Георги Георгиев специалист чл.35, ал.1, т.2
43 23.05.2018 г. Верка Колчагова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
44 07.06.2018 г. Георги Доневичин главен експерт чл.35, ал.1, т.2
45 07.06.2018 г. Димитрина Гогова-Чеканарова младши експерт чл.35, ал.1, т.2
46 18.05.2018 г. Елена Донева старши експерт чл.35, ал.1, т.2
47 21.05.2018 г. София Добринкова-Пантева младши експерт чл.35, ал.1, т.2
48 21.05.2018 г. Цветанка Обецанова началник отдел чл.35, ал.1, т.2
49 22.05.2018 г. Виолета Тренчева младши експерт чл.35, ал.1, т.2
50 22.05.2018 г. Радослава Кирицова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
51 22.05.2018 г. Елисавета Кацарова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
52 16.05.2018 г. Мариана Обецанова главен експерт чл.35, ал.1, т.2
53 06.06.2018 г. Георги Кадев юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2
54 06.06.2018 г. Рая Солакова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
55 06.06.2018 г. Надежда Осевичина старши специалист чл.35, ал.1, т.2
56 06.06.2018 г. Таня Станчева началник отдел чл.35, ал.1, т.2
57 08.06.2018 г. Атанас Тотин специалист чл.35, ал.1, т.2
58 08.06.2018 г. Емилия Къшева старши специалист чл.35, ал.1, т.2
59 08.06.2018 г. Мария Златева младши експерт чл.35, ал.1, т.2
60 18.05.2018 г. Виктория Клечерова старши експерт чл.35, ал.1, т.2
61 18.05.2018 г. Десислава Витанова младши експерт чл.35, ал.1, т.2
62 21.05.2018 г. Евелина Денина главен специалист чл.35, ал.1, т.2
63 21.05.2018 г. Ани Кушлева старши експерт чл.35, ал.1, т.2
64 21.05.2018 г. Мариана Черешарова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
65 22.05.2018 г. Елина Чорбаджиева старши юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2
66 22.05.2018 г. Иванка Марчева старши специалист чл.35, ал.1, т.2
67 22.05.2018 г. Яница Николаева Лечова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2
68 22.05.2018 г. Елена Кирицова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2
69 23.05.2018 г. Лиляна Рупчина началник отдел чл.35, ал.1, т.2
70 08.06.2018 г. Елена Кушлева старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2
71 08.06.2018 г. Магдалена Арнаудова счетоводител-касиер чл.35, ал.1, т.2
72 08.06.2018 г. Мария Колчагова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2
73 08.06.2018 г. Димитър Русков директор на дирекция чл.35, ал.1, т.2
74 05.07.2018 г. Красимира Дивизиева счетоводител чл.35, ал.1, т.2
75 18.05.2018 г. Мария Георгиева Пидова главен специалист чл.35, ал.1, т.2
76 18.05.2018 г. Красимира Аврамова главен специалист чл.35, ал.1, т.2
77 21.05.2018 г. Риса Хаджипопова юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2
78 21.05.2018 г. Мария Малчова юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2
79 29.05.2018 г. Ева Проева главен експерт чл.35, ал.1, т.2
80 01.06.2018 г. Снежана Рускова главен специалист чл.35, ал.1, т.2
81 06.06.2018 г. Елена Колчагова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
82 07.06.2018 г. Магдалена Боянова началник отдел чл.35, ал.1, т.2
83 07.06.2018 г. Георги Ангелов специалист чл.35, ал.1, т.2
84 15.05.2018 г. Сашка Бояджиева главен специалист чл.35, ал.1, т.2
85 21.05.2048 г. Зинаида Златева главен специалист чл.35, ал.1, т.2
86 22.05.2018 г. Елка Капизиина старши експерт чл.35, ал.1, т.2
87 23.05.2018 г. Иванка Кузманина началник отдел чл.35, ал.1, т.2
88 01.06.2018 г. Мария Загорчина специалист чл.35, ал.1, т.2
89 05.06.2018 г. Иванка Янчовичина главен специалист чл.35, ал.1, т.2
90 06.06.2018 г. Мария Марандина старши специалист чл.35, ал.1, т.2
91 08.06.2018 г. Мариана Терзиева главен специалист чл.35, ал.1, т.2
92 29.05.2018г. Латинка Сеизова техничски сътрудник чл.35, ал.1, т.2
93 14.05.2018 г. Десислава Хаджирускова директор на дирекция чл.35, ал.1, т.2
94 21.05.2018 г. Елена Тодева-Смедърчин финансов контрольор чл.35, ал.1, т.2
95 16.05.2018 г. Елка Андонова главен вътрешен одитор чл.35, ал.1, т.2
96 29.05.2018 г. Марияна Ръткова главен вътрешен одитор чл.35, ал.1, т.2
97 06.06.2018 г. Иван Кадев секретар чл.35, ал.1, т.2
98 23.05.2018 г. Марияна Зинкова кметски наместник чл.35, ал.1, т.2
99 29.05.2018 г. Марин Белев кметски наместник чл.35, ал.1, т.2
100 29.05.2018 г. Янко Лейков кметски наместник чл.35, ал.1, т.2
101 01.08.2018 г. Йорданка Везюва медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
102 02.08.2018 г. Николина Толина главен специалист чл.35, ал.1, т.2
103 02.08.2018 г. Димитрина Радичева техничски сътрудник чл.35, ал.1, т.2
104 17.09.2018 г. Диана Чобанова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
105 01.10.2018 г. София Радулова - Ушева старши експерт чл.35, ал.1, т.2
106 22.10.2018 г. Елена Драгосинова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.2
107 ЗПК-2/03.01.19г. Елена Герина страрши специалист чл.35, ал.1, т.2
108 ЗПК-3/07.01.19г. Магдалина Тодорова врид директор ДГ "Здравец" чл.35, ал.1, т.2
109 ЗПК-5/07.01.19г. Ани Тренчева специалист чл.35, ал.1, т.3
110 ЗПК-8/13.02.19г. Мариела Пазвантова старши специалист чл.35, ал.1, т.2
111 ЗПК-10/13.02.19г. Елена Загорчина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.2
112 ЗПК-14/15.02.19г. Владимир Кушлев секретар на община Банско чл.35, ал.1, т.2

 

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, ал. 1, т. 2 подадени пред Общински съвет Банско

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1, т.2
1 18.07.2018г. Димитър Мунин Управител "Топлофикация Банско" чл.35, ал.1, т.2
2 23.5.2018г. Елена Байракова кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
3 29.05.2018г. Емилия Пандева кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
4 08.06.2018г. Иван Герин член на съвета на директорите ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.2
5 28.5.2018г. Китан Галчев кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
6 8.6.2018г. Крикор Румян член на УС на ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.2
7 29.05.2018г. Фаим Молла кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
8 8.6.2018г. Христина Валеюва директор ФК "Банско" чл.35, ал.1, т.3
9 08.06.2018г. Антон Андонов член на УС на ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.4

 

Списък с неподалите в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Вътрешни правила за организация и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Банско

eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here