ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2012 г., през 2013г. / от 01.01.2013г. до 26.03.2013г./ и през 2014г. и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание § 5, ал.1, т.6 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно на основание §121 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за туризма и на основание ал.2 и ал.3 на чл.133 от Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на срока за определената категория да подадат заявление-декларация за подновявяне категорията на обекта на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, във връзка с гореспоменатите разпоредби след изтичането на срока категорията на гореспоменатите обекти, ще бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

През 2020г. предстои да се поднови категорията на туристически обекти, които са били категоризирани през 2015г.

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛ-НЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОН-НА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
  Вписване в общински информационни масиви за търговската дейност на територията на община Банско   ИР1 7 дни безплатно Да Заяви по електронен път - Услуга №54 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито 1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни от Областна дирекция по безопасност на храните №............/дата..............2. Регистрационна карта, заверена за съответната година - за земеделските производители. ИР3 14 дни 10 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №55 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2047 Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили 1. Копие от дог.за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва туристическа дейност в обекта;
2.
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ (по служебен път)
3.
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
ИР4 3 месеца 1. до 30 стаи – 500 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
4. от 301 стаи до 500 стаи – 2800 лв.;
5. над 500 стаи – 5000 лв.                           
Да Заяви по електронен път - Услуга №50 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили 1.Копие от дог.за наем или отдруг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършватуристическа дейност в обекта;
2
.   Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ. (по служебен път)
3.
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник
ИР4 3 месеца 1. до 30 стаи – 450 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
4. от 301 стаи до 500 стаи – 2500 лв.;
5. над 500 стаи – 4500 лв.
Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2047 Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели. 1.Копие от договор за наем или отдруг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва туристическадейност в обекта;
2.
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ(по служебен път, ако е издадено от община Банско)
3.
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
ИР4 3 месеца 1. до 20 стаи – 200 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
4. от 61 стаи до 100 стаи – 2000 лв.;
5. над 100 стаи – 4000 лв.;
Да Заяви по електронен път - Услуга №52 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели. 1.Копие от договор за наем или отдруг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва туристическа дейност в обекта;
2.
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ (по служебен път)
3
.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
ИР4 3 месеца 1. до 20 стаи – 180 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
4. от 61 стаи до 100 стаи – 1800 лв.;
5. над 100 стаи – 3600 лв.;
Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2047 Категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги 1.Kопие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление - декларацията се подава от пълномощник;
3. Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости” и „апартаменти за гости”.
ИР4 3 месеца 10 лв. за легло Не Заяви по електронен път - Услуга №53 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги 1.Kопие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости” и
ИР4 3 месеца за едно легло – 9 лв. на легло Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2088 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения – самостоятелни и/или прилежащи към места за настаняване ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове 1.Копие от договор за наем или отдруг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва туристическа дейност в обекта;
2.
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
3.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ
.(по служебен път)
ИР5 3 месеца 1. до 20 места за сядане – 150 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
5. над 300 места за сядане – 2000 лв.
Да Заяви по електронен път - Услуга №56 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения - самостоятелни и/или прилежащи към места за настаняване ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове 1. Копие от договора за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва туристическадейност в обекта;
2.
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ.(по служебен път)
3.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник
ИР5 3 месеца 1. до 20 места за сядане – 130 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
5. над 300 места за сядане – 1800 лв.
Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 1. Kопие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Копие от дог.за наем или от друг договор доказващ правото да извършва тур.дейност в обекта - при промяна на наемателя или лицето извършващо дейност в обекта;
ИР6 14 дни 150 лв. Не Заяви по електронен път - Услуга №58 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение 1. Kопие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Копие от дог.за наем или от друг договор доказващ правото да извършва тур.дейност в обекта - при промяна на наемателя или лицето извършващо дейност в обекта;
ИР6 14 дни 150 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №58 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  При промяна категорията на обекта в по-ниска от определената му.  

Заяление - декларация;

Декларация за липса на промени в Национален туристичес-ки регистър /свободен текст/

30 дни 100 лв. Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Издаване на Заповед за удължено работно време

Работното време може да се удължи със заповед на кмета на община Банско след подадено писмено заявление от лицата, стопанисващи търговските обекти, при условие, че те и собствениците на търговските обекти нямат задължения към община Банско.
За заведенията за хранене и развлечения и местата за продажба на храни с неседящи места и/или на нехранителни стоки и продукти е задължително да имат непрекъснато видеонаблюдение с камери в режим на записване на входа и изхода на обекта, като получените записи се съхраняват най-малко 20 дни.
За питейните заведения и баровете е задължително да имат осигурен охранително-пропускателен режим на входа на обекта и охрана за опазване на обществения ред, както и да са оборудвани с необходимите технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие на входа на обекта.
За местата за продажба на храни
телни с неседящи места и/или на нехранителни стоки и продукти е задължително да са оборудвани с паник-бутон за охрана на обществения ред и на персонала.

За заведенията за хранене и развлечениясе прилагат следните документи:
т. 1: Удостоверение от РУ-Банско за липса на нарушения на обществения ред в обекта, установени по съответния ред за последната една година.
т. 2: Становище по чл.16 б, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда, издадено от Регионална здравна инспекция;

ИР2 14 дни 50 лв. Не   Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат   Заявление - обща бланка 14 дни 100 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №59 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Изработване на нова табела от категорийната символика   Заявление - обща бланка 14 дни 50 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №60 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Спиране действието на удостоверение за определена категория, съгласно чл.136 от ЗТ   Заявление - обща бланка 14 дни безплатно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Подаване на справка-декларация за реализираните нощувки по образец, утвърден от Министерството на туризма Справка-декларация за реализираните нощувки по образец, утвърден от Министерството на туризма ИР7     Не Заяви по електронен път - Услуга №53 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Регистър на настанените туристи   ИР8       Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Изработване и разполагане на указателни табели върху информационните табла на Община Банско   Заявление - обща бланка 14 дни 120 лв./годишно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2050 Прекратяване на категория на туристически обект   Заявление - обща бланка 14 дни безплатно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите Съгласно Приложение 1 от Наредбата за насърчаване на инвестициите Зявление по ННИ с Приложение 1 14 днислед влизане в сила на решението на Общински съвет безплатно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627