ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ № 9 / 05.03.2013г.

  • PDF

Уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № 9 / 05.03.2013г. от Главния архитект на Община Банско за обект: „Ажурна ограда с височина до 2,00м изцяло в собствения имот / VI – категория /” на името на “Зет и ЕмПрайвит Ко” ООД за ПИ 21498.156.100 по КК на гр.Добринище /номер по предходен план 156078, 77 по плана на гр.Добринище, м.Парчовица/.

На осн. чл. 149, ал. 3 от ЗУТ Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност чрез Община Банско пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here