УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  • PDF
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтерисовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско”, ще се извърши на 01.03.2013 г. от 15:00 ч. в община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, стая 207. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

  САШКА ВЪЧКОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

vajno


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here