ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ....

  • PDF

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  общински поземлен имот с идентификатор 21498.114.57 по кадастралната карта и кадастралните ригистри на гр. Добринище, общ. Банско, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007г. на изп.д. на АК, местност «Слоговете», с площ от 534 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска и с начин на трайно ползване: пасище.

Имотът се отдава под наем на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни с предназначение за изграждане на стопанска построика, отговаряща на изискванията на чл. 2, ал.1, т.1 от Наредба 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението им.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора.

Начална конкурсна цена - 27 лв./годишно. Върху тази сума не се начислява  ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв.

Дата на провеждане на конкурса 18.02.2013г. (понеделник) от 14.00 часа, в ритуалната зала на административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.              

При непровеждане на конкурса на 18.02.2013г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на  21.02.2013г.  от 14,00 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here