ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС БАНСКО"

  • PDF

ОБЩИНА БАНСКО

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8 , ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед № 09-581/07.01.2013 год. на Кмета на Община Банско,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС БАНСКО

Място на работа ОБЩИНА БАНСКО

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Музеен комплекс Банско.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен- магистър;

Професионално направление – българска филология, история и археология, етнология.

Професионален опит- 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени ;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност;

ІІ.Начин на провеждане на конкурса

 

1.Защита на концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс Банско за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2.Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 

Заявление за участие;

Документ за самоличност (копие);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография;

Документ за завършено образование (копие);

Свидетелство за съдимост;

Концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс Банско за 5 годишен период, като подробно е разработена за първата от тях / в 7 седем екземпляра /в запечатани и ненадписани пликове .

            Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;

-          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

-          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

-          етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

            Краен срок за подаване на документите – 30 календарни дни от публикуване на обявата във вестник „Струма”.

Документите се приемат всеки ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в служба “Човешки ресурси” на ОбА Банско.                                                                        

За повече информация : 0749 / 8 86 42eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here