СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година

  • PDF

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ съобщава, че е издаденa Заповед №01-19-42/16.05.2019г. на Кмет на Община Банско за премахване нанезаконен строеж: - „Пристройки пред/към търговски обекти с идент. 02676.501.3096.1.54; 02676.501.3096.1.55; 02676.501.3096.1.56; 02676.501.3096.1.50 и 02676.501.3096.1.57 и нова търговска сграда за магазин за промишлени стоки”, с местонахождение ПИ 02676.501.3096 по КК и КР на гр. Банско, общ.Банско /УПИ XІ – 3096, кв. 1 по плана на гр. Банско/. Строежът е собственост на Гергана Ушева; Иван Ушев; Костадин Ушев и „РОЯЛТЕХ 2008” ЕООД,с управител- Али Дурмуш, и е изграден без издадено Разрешение за строеж на Главен архитект на Община Банско.

Съобщението се разгласява чрез/на:

-          публикуване в административния портал на Община Банско www.bansko.bg, в раздел „Конкурси, търгове и обяви”;

-          информационното табло за обявления, находящо се пред сградата на Община Банско, с административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

-          информационното табло на отдел ТСУ (стая 309, ет. 3, в сградата на Общинска администрация Банско), гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

-          залепване на съобщението на обекта по местонахождение. /, с административен адрес- гр.Банско, ул. „Пирин” №92Е.

В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за изпълнение на Заповед №01-19-42/16.05.2019г. на Кмет на Община Банско, в случай на неизпълнение, същата ще бъде принудително изпълнена от служители на Отдел „ТСУ” при Община Банско.

Краен срок за обжалване: 28.06.2019г. включително.

 

Общинска администрация Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here