ОБЯВА за търг

  • PDF

Община Банско обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване: ниви и друг вид земеделска земя, с площ над 10 дка, находящи се в землищата на гр.Банско, гр.Добринище, с.Кремен, с.Гостун, с.Обидим и с.Филипово, община Банско, подробно описани в Приложение № 1 към Заповеди № 03-19-78- 79, -80, -81, -82, -83, /19.06.2019г.. на Кмета на Община Банско.

До участие в търговете се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани и ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотите се отдават под наем за стопанисване съгласно начинът им на трайно ползване.

Срокът за отдаване под наем за 5 (пет ) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Началната тръжна цена за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване: ниви е в размер както следва:

Категория земя

Цена на дка / годишно

І категория

26.00 лв./дка

ІІ категория

22.00 лв./дка

ІІІ категория

18.00 лв./дка

ІV категория

14.00 лв./дка

V категория

10.00 лв./дка

VІ категория

8.00 лв./дка

VІІ категория

7.00 лв./дка

VІІІ категория

7.00 лв./дка

ІХ категория

6.00 лв./дка

Х категория

6.00 лв./дка

-за друг вид земеделска земя в размер на 7лв.(седем лева) за дка годишно.

Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена за имот.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена за имота.

Датите и часовете на провеждане на търговете са както следва:

  1. За землището на гр.Банско на 22.07.2019г. от 17.00 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.    
  2. За землището на гр.Добринище на 22.07.2019г. от 17.30 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.  
  3. За землището на с.Кремен на 23.07.2019г. от 17.00 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.  
  4. За землището на с. Гостун, община Банско на   23.07.2019г. от 17.30 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.
  5. За землището на с. Обидим, община Банско на 23.07.2019г. от 18.00 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.
  6. За землището на с.Филипово на 23.07.2019г. от 18.30 часа в административната сграда Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.  

При непровеждане на търговете на 22.07.2019г. ще се проведат повторни търгове при същите условия, на същото място и същите часове на 24.07.2019г.

При непровеждане на търговете на 23.07.2019г. ще се проведат повторни търгове при същите условия, на същото място и същите часове на 25.07.2019г.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 изтеглете от ТУК

Тръжни документи ниви гр.Банско

Тръжни документи ниви гр. Добринище

Тръжни документи ниви с. Филипово

Тръжни документи ниви с. Гостун

Тръжни документи ниви с. Обидим

Тръжни документи ниви с. Кремен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here