О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-54/03.07.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за разделяне на УПИ І-2310,кв.118 по плана на гр. Банско /ПИ 02676.501.2310 по КК на гр. Банско/ на два новообразувани равни по площ УПИ с отреждане „за жилищно застрояване”

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here