О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-19-55/03.07.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-План за застрояване/за промяна на предназначението на ПИ с № 064007,м. Долене в землището но с. Обидим,Община Банско от „стопански двор” в „за промишлено предприятие”

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here