С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 11.07.2019 година

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ съобщава, че е съставен Констативен акт №19/27.05.2019г. за незаконен обект: -„Рекламен елемент-билборд, с местонахождениеПИ 02676.501.3152 по КК и КР на гр. Банско, общ.Банско /УПИ І – 3152, кв. 228 по плана на гр. Банско/, собственост на Николай Дончев и Пенчо Георгиев, с административен адрес- гр.Банско, ул. „Проф.Любомир Милетич” №2. Обектът е поставен от Николай Дончев и Пенчо Георгиев, без издадено Разрешение за поставяне на Главен архитект на Община Банско.

Съобщението се разгласява чрез/на:

-       публикуване в административния портал на Община Банско www.bansko.bg, в раздел „Конкурси, търгове и обяви”;

-       информационното табло за обявления, находящо се пред сградата на Община Банско, с административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

-       информационното табло на отдел ТСУ (стая 309, ет. 3, в сградата на Общинска администрация Банско), гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

-   залепване на съобщението на обекта по местонахождение, с административен адрес- гр.Банско, ул. „Проф.Любомир Милетич” №2.

В 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за съставен Констативен акт №19/27.05.2019г. за незаконен обект: -„Рекламен елемент-билборд, могат да бъдат подавани възражения до Кмет на Община Банско .

Краен срок за възражения: 18.07.2019г. включително.

 Общинска администрация Банско

Отдел „ТСУ”  


eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here