ОБЯВА

  • PDF

Община Банско обявява публични търгове с явно наддаване за отдаванепод наем на поземлени имоти, частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.53.82, землище на гр.Банско, местност «Горни бареви блата», начин на трайно ползване – нива, с площ 301кв.м.

Дата на провеждане на търга 20.08.2019г. (вторник) от 17.30 часа в административнатасграда на Община   Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на търга на 20.08.2019г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 22.08.2019г.от 17.30.

1.Тръжни условия

1.1.Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е 10 лв.(десет лева) годишно.

1.2.Стъпката за наддаване е в размер на 1 лев (един лев).

1.3.Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

1.4.Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 500лв.(петстотин лева).

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.19.46, землище на гр.Банско, местност «Грамадето», начин на трайно ползване – нива, с площ 326 кв.м.

Дата на провеждане на търга - 21.08.2019г. (сряда) от 17.00 часа в административната сграда на ОбщинаБанско,в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на търга на 21.08.2019г. да се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 23.08.2019г. от 17.00часа.

2.Тръжни условия

2.1 Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота   10 лв.(десет лева) годишно.

2.2. Стъпката за наддаване е в размер на 1 лев (един лев).

2.3.Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 500лв.(петстотин лева).

2.4.Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с № 001434, землище на с.Филипово, община Банско, местност «Гюровец», начин на трайно ползване – нива, с площ 0,638дка.

Търгът ще се проведе на 21.08.2019г. (сряда) от 17.30 часа в административната сграда на Община Банско,в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.При непровеждане на търга на 21.08.2019г. да се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 23.08.2019г. от 17.30ч.

3. Тръжни условия

3.1.Началната тръжна цена е в размер на 5,10 лв.(пет лева и десет стотинки)

3.2.Стъпката за наддаване е в размер на 0,51лева (нула лева и петдесет и една стотинки), представлаваща 10% от началната тръжна цена.

3.3 Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3.4. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 1000 лв.(хиляда лева).

До участие в търговете се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на       земеделски земи на територията на община Банско.

Имотите се отдава под наем за стопанисване съгласно начинът им на трайно ползване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС. Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга – Общинска администрация–Банско,отдел“Общинска собственост, земеделие и гори”,

тел. 0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ - ГРАМАДЕТО

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ - ГОРНИ БАРЕВИ БЛАТА

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ - ФИЛИПОВО


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here