ОБЯВА

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване: ниви и друг вид земеделска земя, находящи се в землището на гр.Банско, община Банско, подробно описани с начална тръжна цена, стъпка за наддаване и размер на депозита, както следва:

№ по ред

Номер на имот

Площ

Местност

Категория

Начална

тръжна

цена

Стъпка

за наддаване

Депозит

1.

70.103

11,318

Свети Арахангел

VІІІ

79,23

7,92

15,85

2.

78.25

16,588

Дъбовец

Х

99,53

9,95

19,91

3.

105.50

13,027

Сакандилова ливада

VІІ

91,19

9,11

18,24

4.

105.51

7,476

Сакандилова ливада

VІІ

52,33

5,23

10,47

5.

106.30

13,647

Карагонско

Х

81,88

8,18

16,38

6.

188.8

5,257

Дъбовец

Х

31,54

3,15

6,31

7.

188.9

15,562

Дъбовец

Х

99,37

9,33

18,67

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотите се отдават под наем с цел да бъдат почистени от самозалесилия се иглолистен подраст и храстова растителност.След почистването им да бъдат  стопанисвани съгласно начинът им на трайно ползване .

Срокът за отдаване под наем е 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Търгът ше се проведе на 26.08.2019г. (понеделеник) от 17.00 часа, в административната сграда на Община Банско.

При непровеждане на търга на 26.08.2019г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.08.2019г.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here