Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020

  • PDF

ОБЯВА

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед      № РД-07-49/02.08. 2019г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевградна основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2019-2020 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Банско ще се проведатв сградата на Общинска служба по земеделие - Банско, както следва:

На 16.08.2019 г. от 15.00 ч. – за землищата на гр.Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово.

САШКА ПЕТРОВА:      (П)

Председател на комисия по Заповед № РД-07-49/02.08.2019 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

07.08. 2019 г.


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here