СЪОБЩЕНИЕ от 21.08.2019 година

  • PDF

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №01-19-63/24.07.2019г. на Кмет на Община Банско за незаконен обект: -„Площадка за игра”, с местонахождениеПИ 02676.501.3152 по КК и КР на гр. Банско, общ.Банско /УПИ І – 3152, кв. 228 по плана на гр. Банско/, собственост на Николай Дончев и Пенчо Георгиев, с административен адрес- гр.Банско, ул. „Проф.Любомир Милетич” №2. Обектът е поставен от неизвестен извършител и е без издадено Разрешение за поставяне на Главен архитект на Община Банско.

Съобщението се разгласява чрез/на:

- публикуване в административния портал на Община Банско www.bansko.bg, в раздел „Конкурси, търгове и обяви”;

- информационното табло за обявления, находящо се пред сградата на Община Банско, с административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

- информационното табло на отдел ТСУ (стая 309, ет. 3, в сградата на Общинска администрация Банско), гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

- залепване на съобщението на обекта по местонахождение , с административен адрес- гр.Банско, ул. „Проф.Любомир Милетич” №2.

В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за изпълнение на Заповед №01-19-63/24.07.2019г. на Кмет на Община Банско, в случай на неизпълнение, същата ще бъде принудително изпълнена от служители на Отдел „ТСУ” при Община Банско.

Краен срок за обжалване: 04.09.2019г. включително.

 

Общинска администрация Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here