ОБЯВА

  • PDF

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед      № РД-04-49/02.08. 2019 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевградна основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2019-2020 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Банско, община Банско, ще се проведе в сградата на Общинска служба по земеделие – Банско, както следва:

На 04.09.2019 г. /сряда/ от 15.30 ч. – за землището на гр. Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско.

 

САШКА ПЕТРОВА

Председател на комисия по Заповед №РД-07-49/02.08. 2019 г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

02.09.2019 г.

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here