ОБЯВА

  • PDF

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед      № РД-07-49/02.08. 2019 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевградна основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2019-2020 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Банско ще се проведатв сградата на Общинска служба по земеделие - Банско, както следва:

На 11.09.2019 г. 15.00 ч. – за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Гостун, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово.

 

САШКА ПЕТРОВА

Председател на комисия по Заповед №РД -07-49/02.08.2019 г.
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09. 2019 г.

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here