Обявление № 45 от 09.09.2019 год.

  • PDF

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект на „Преносен газопровод до Разлог и Банско”, преминаващ през Община Симитли и Община Разлог, Област Благоевград.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

/Обнародвано в ДВ, Петък 20 септември 2019 год., брой 74/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА

БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА в з-ще гр. Банско (ЕКАТТЕ 02676)

РЕГИСТЪР на засегнатите имоти в з-ще гр. Банско (ЕКАТТЕ 02676)

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here