Обявление № 2 - 2020 г. на решение №62 - 2019 г. на ОбС

  • PDF

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2/13.01.2020год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 62 от Протокол № 4/27.12.2019 год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.19.40, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско от „ливада” в „за хотел и жилищни сгради””.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработване на „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.19.40, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско от „ливада” в „за хотел и жилищни сгради””.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here