С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • PDF

ОТНОСНО : Публично обявяване по заявление от  „Шелби България”ЕООД за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване  на повърхностнен воден обект, публична общинска собственост, землище на гр.Банско, община Банско, област Благоевград,  за изграждане на нови системи и съоръжения.

1.    Полагане на кабелна линия 20кV.

2.    Наименование на водните  обекти:
-    ПИ с идентификатор 02676.17.1515, с площ 482 кв.м, трайно предназначение на територията : Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване :За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.
-    ПИ с идентификатор 02676.17.1491, с площ 1872 кв.м, трайно предназначение на територията : територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение , водна площ, съоръжение.

3.    Място на използване на водия обект, описание, надморска височина, георграфски координати, местност, код по  административно-териториална и териториална единица :
-    ПИ с идентификато 02676.117.1515 по КК и КР на гр.Банско,
Х = 4634113.492 ;  У = 332332.797;
-    ПИ с идентификатор 02676.17.1491 по КК и КР на гр.Банско,
Х = 4633953.195;  У = 332349.055.

4.    Площ необходима за изграждане а съоръжения във водния обект:
-    ПИ 02676.17.1515 – 0,052 дка;
-    ПИ 02676.17.1491 – 0,086 дка.

5.    Условията, при които би могло да се предостави правото  за използване на водите:
-    Опазване на водите и околната среда в съответствие с приложимото законодателство и целите на ПУРБ и ПУРН
-    Предоставяне на информация за изпълнени дейности;
-    Изпълнението на разрешените дейности;
-    Осигуряванен на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното.

6.    Мяста за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here