Процедури след 15.04.2016 г.

Показване на № 
1 Публично състезание с предмет: Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея
2 Публично състезание с предмет: Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея
3 Публично състезание: Арх. – худ. и ландшафтно оформление, с реконструкция на техн. инфраструктура на ул. Пирин между ул. От. Паисий и ул. Хр. Матов, центр. гр. площад и част от ул. Н. Й. Вапцаров – Първи етап: от ул. От. Паисий до ул. П.Р. Славейков
4 Обява за събиране на оферти с предмет: Следгаранционно сервизно обслужване на МПС-та, собственост на община Банско, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи и други услуги с три обособени позиции
5 Обява за събиране на оферти с предмет: Изграждане на БКТП 1х630кvа, 20/0,4 KV, кабелни линии 20KV и монтаж на главни електромерни табла на фасадата на ТП-външно ел.захранване на Ландшафтно и арх.-художествено оформление на градски парк ... на гр. Банско
6 Публично състезание с предмет: Изграждане на разделна канализация за ул. Глазне в участъка от ул. Иван Вазов до ул. Христо Матов, гр. Банско
7 Публично състезание с предмет: Преустройство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия Никола Вапцаров – гр. Банско
8 Публично състезание с предмет: Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. Пирин в частта между ... гр. Банско – Първи етап: от ул. Отец Паисий до ул. П.Р. Славейков
9 Обява за събиране на оферти с предмет: "Ремонт на съществуващи подпорни стени" с две обособени позиции
10 Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско
11 Публично състезание с предмет: Изграждане на улица Найден Геров в участъка от ул. Солун (ОТ 945) до ул. Цар Симеон (ОT 642), гр.Банско
12 Обява за събиране на оферти с предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на община Банско
13 Обява за събиране на оферти с предмет: Изместване на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура по част от ул. "Георги Темелков" в гр. Добринище, общ. Банско
14 Осигуряване на денонощна охрана на общински имоти с две обособени позиции
15 "Поддръжка и ремонт на общественото осветление (улично и парково) на територията на община Банско и на светофарните уредби в гр. Банско"
16 Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на р.Глазне
17 Обява за събиране на оферти с предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско
18 Обява за събиране на оферти с предмет: Упражняване на строителен надзор за обект: Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк гр. Банско
19 Обява за събиране на оферти с предмет: Закупуване и доставка на озеленителен материал- широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе за ландшафтно оформление на територията на Община Банско
20 Упражняване на строителен надзор с обособени позиции
21 Открита процедура с предмет: Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци в населените места на територията на община Банско, метене на улици, тротоари, площади и други ...
22 Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк гр. Банско
23 Обява за събиране на оферти с предмет: Ремонт на общински сгради на територията на Община Банско с две обособени позиции
24 Публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет: Поддържане, основен ремонт и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Банско и общински пътища, стопанисвани от Община Банско
25 Обява за събиране на оферти с предмет: Строителен надзор на СМР по проект: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско и Рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище - сключен между Община Банско и ДФ Земеделие

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here