Log in

cao final 1

Съобщение за категоризация

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2011 г. и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание § 5, ал.1, т.5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо да подадат Заявление за категоризация на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, след изтичането на 2018 г. категорията на обекта ще им бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма. На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

През 2019г. предстои да се поднови категорията на обекти, които са били категоризирани през 2012г.