Log in

cao final 1

Обява за постоянен прием на заявления за социални услуги в домашна среда

ОБЩИНА БАНСКО ОБЯВЯВА

ПОСТОЯНЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЖЕЛАЩИ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА, КАКТО И ЗА ЖЕЛАЕЩИ ДА РАБОТЯТ КАТО ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Във връзка със сключено споразумение между Агенцията за социално подпомагане и община Банско, и дофинансиране от община Банско, гражданите на общината ( лица и деца с увреждания и лица над 65 г с ограничения или невъзможност за самообслужване) ще могат отново да се възползват от социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник.

Услугите се предоставя на базата на оценки на индивидуалните потребности като се спазват принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация.

ВАЖНО! Гражданите, които са ползвали услугите по проект „Независим живот в община Банско” не подлежат на ново класиране. Те трябва да подадат единствено заявление, че искат да продължат да ползват услугите.

Заявлението можете да изтеглите от тук!

 

1.    За ползватели на социалната услуга личен асистент, социален асистент и домашен помощник могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа / обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

1.1.    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
1.2.    Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
1.3.    Самотно живеещи тежко болни лица;
1.4.    Семейства на деца с увреждания.

2.    Гражданите, които желаят да ползват социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Банско. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент, социален асистент и домашен помощник. При кандидатстването се прилагат следните документи:

2.1.    Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
2.2.    Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
2.3.    Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
2.4.    Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата(копие)
2.5.    Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
2.6.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
2.7.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично

Срок за подаване на заявления – постоянен!

Документи за кандидатстване можете да изтеглите от тук!


3.    За лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
3.1.    безработни лица;
3.2.    трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
3.3.    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Процедурата за подбор на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници се провежда, както за кандидатите за ползване на социалната услуга:

Всички кандидати за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници ще бъдат уведомени за:
•    явяване на интервю; 
•    сключване на договор (трудов или за услуга) ;
•    участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници;

Лицата, които желаят да кандидатстват за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници подават заявление по образец и изискуемите документи – лично, по настоящ адрес във фронт-офиса на община Банско.

Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга.

4.    При кандидатстването се прилагат следните документи:
4.1.    Документ за самоличност (копие)
4.2.    Автобиография (по образец)
4.3.    Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
4.4.    Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
4.5.    Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
4.6.    Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
4.7.    Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – при наличие на такива.
4.8.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.
4.9.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

Срок за подаване на заявления – постоянен!

Документи за кандидатстване можете да изтеглите от тук!

 

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.00-17.00 часа в стая №305 на Община Банско, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Банско www.bansko.bg .

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община Банско и на официалния сайт.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая № 305 в община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1 или на тел. 0749/88613 – Началник отдел ,,Хуманитарни дейности’’.