Log in

cao final 1

СЪОБЩЕНИЕ за категоризиране

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2013 г. и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание ал.2 и ал.3 на чл.133 от Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок за определената категория да подадат Декларация за подновяване категорията на обекта на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, след изтичането на 5-годишния срок, определената категория на обекта ще  бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.
На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2