Log in

ДРУГИ

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
2069 Издаване на разрешение за таксимертов превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите 1.Удостоверение за техническа изправност на автомобила;               2. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;                         3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК /по служебен път/ Заяление - обща бланка 14 дни 46 лв. Да Не Отдел ОРС 0749/88647
2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници   Заяление - обща бланка 14 дни безплатно Не Не Отдел ОРС 0749/88647
2394 Съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица   Заяление - обща бланка 14 дни 15 лв. Да Не Отдел ОРС 0749/88647
2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари 1.Копие от разрешение за строеж влязло в сила (когато обслужва строителен обект) - по служебен път ако е издадено от ОбА Банско;
2.Договор за превоз на техника (когато има сключен такъв);
3.Данни за товара (които са необходими за попълване на разрешението);
4.Копие паспорт на превозното средство, с което ще бъде превозен товара;
Заяление - обща бланка 1 ден 100 лв. Да Не Отдел ОРС 0749/88647
2015  Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 1. Документи за самоличност (за справка) на страните в нотариалното производство;
2. други документи, свързани с предмета на упълномощаването;

Заявителят заявява устно услугата в съответното кметство на община Банско.

2015 Протокол за устно заявяване

веднага 5 лв. Не Не Деловодство 074988619
2072  Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 1. Документи за самоличност (за справка) на страните в нотариалното производство;
2. други документи, свързани с предмета на упълномощаването;

Заявителят заявява устно услугата в съответното кметство на община Банско.

2072 Протокол за устно заявяване

веднага 5 лв. Не Не Деловодство 074988619
2094  Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 1. Документи за самоличност (за справка) на страните в нотариалното производство;
2. други документи, свързани с предмета на упълномощаването;

Заявителят заявява устно услугата в съответното кметство на община Банско.

2094 Протокол за устно заявяване

веднага 5 лв. Не Не Деловодство 0749/88619
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Актуална цветна снимка – 1 брой

2012_Заявление

7 дни     Не 0749/88652