Log in

cao final 1

ВЪЗДУХ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В съответствие с чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 30 на Наредба №7/03.05.1999 г. за оценка и управление на КАВ и Заповед № РД-257/25.03.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Банско е включена в списъка на районите за оценка и управление на КАВ на територията на Република България като зона/териториална единица, в която е превишен горния оценъчен праг (ГОП) за замърсител фини прахови частици (ФПЧ10). На база, извършени през 2019 г. индикативни измервания с мобилна автоматична станция на ИАОС – София е установено, че в град Банско нивото на 90.4-тия перцентил на ФПЧ10 превишава средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве от 50µg/m3.

В тази връзка, в изпълнение разпоредбите на чл. 27(1) на ЗЧАВ и издадено предписание от РИОСВ – Благоевград е  разработена общинска Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух, по показател фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10).

Резултатите от проведените индикативни измервания на основните показатели за КАВ в град Банско показват, че по отношение на другите газообразни замърсители: серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO) и озон (О3), не са регистрирани превишения на приложимите норми за опазване на човешкото здраве.

В

Мерките заложени в програмата са в съответствие с етапите на планиране, както следва:

1) Мерки с постоянен характер – това са мерки, които се прилагат през целия период на действие на програмата. Например за мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, от транспорта и т.н.;

2) Краткосрочни мерки – мерки, чийто срок за изпълнение е в рамките на 12-18 месеца от приемане на програмата;

3) Средносрочни мерки – мерки, които се прилагат до 3 години от приемане на програмата

4) Дългосрочни мерки – прилагането им е до края на програмния период –2027г.;