Log in

cao final 1

Зелена система

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

Зелената система на гр.Банско обхваща обща площ около 120 000 кв.м. /градини, паркове, пешеходни зони, тревни ивици и др./. Всички те попадат в категория за широко обществено ползване (ШОП), съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). Видовият състав на растителността е богат, но основно преобладават местни дървесни видове. При подборат им са съобразени климатичните условия и надморската височина на района. Броят на широколистните видове  е  3:1 спрямо  броя на иглолистните.

Основните дълготрайни дървесни видове, растящи на територията на гр.Банско са:

А. Иглолистни

 1. Picea abies
 2. Picea pungens
 3. Pseudotsuha menziezii ssp.Menziesii
 4. Chamaecyparis lawsoniana
 5. Thuja orientalis
 6. Larix europaea

Б. Широколистни

 1. Tilia grandifolia
 2. Tilia tomentosa
 3. Tilia cordata
 4. Acer pseudoplatanus
 5. Acer campestre
 6. Acer platanoides
 7. Acer dasycarpum
 8. Fraxinus oxyphylla
 9. Fraxinus americana
 10. Fraxinus ornus
 11. Betula alba
 12. Platanus orientalis
 13. Populous pyramidalis
 14. Populus alba
 15. Robinia pseudoacacia
 16. Aesculus hyppocastanum
 17. Juglans regia
 18. Prunus cerasifera
 19. Sambucus racemosa
 20. Gleditschia triacanthos
 21. Catalpa bignonioides
 • РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

https://bansko.bg/bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0