Log in

cao final 1

ОТПАДЪЦИ

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

Списък със сключени договори с фирми за разделно събиране и оползотворяване на определени видове отпадъци.

 • „Чистота Банско"- с предмет на договора: “Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци в населените места на територията на община Банско, метене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци и зимно снегопочистване и поддържане на вътрешната улична мрежа на град Банско и град Добринище“
 • „Балбок Инженеринг“АД- с предмет на договора: „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата по предварително утвърдени дати за съответната година“
 • „Ники метал“ ЕООД- с предмет на договора: “Продавачът продава, а купувачът купува разделно събраните отпадъци, индивидуализирани с код по Наредба№2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците“
 • „Грийнтех България“АД- с предмет на договора:“Разделно събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО,генерирани на територията на възложителя“;
 • „Норд Елрециклинг“АД- с предмет на договора: “Екологосъобразно събиране, съхраняване, предварително третиране и предаване за последващо третиране на негодните за употреба батерии и акумулатори НУБА;
 • „Д.Д.Д.-1“ООД- с предмет на договора: „Събиране, транспортиране и термично унищожаване на странични животински продукти, съгласно Регламент 1069/2009 /ЕО/“;
 • „Екобулбатери“АД- с предмет на договора: “Организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА“;
 • „Екобултех“АД- с предмет на договора: „Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“;
 • „Евротекс“ЕООД- с предмет на договора: “Разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилно материали на територията на община Банско“;
 • „Скрино“ЕООД- „Събране, временно съхраняване, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“

Заповед за определяне на районите за сметопочистване и сметоизвозване в Община Банско 

https://bansko.bg/bg/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE