Log in

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Общинска администрация - Банско уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, чиито обекти са категоризирани през 2016 г. и желаят да извършват туристическа дейност , че на основание ал.3, ал.4 и ал.5 от чл.133 от Закона за туризма е наложително да подновят категорията на стопанисвания от тях туристически обект.

Поради това е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на срока за определената категория да подадат заявление-декларация за подновявяне категорията на обекта на фронт-офиса на община Банско, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.

В противен случай, във връзка с гореспоменатите разпоредби след изтичането на срока категорията на гореспоменатите обекти, ще бъде прекратена на основание чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без определена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл. 206 от Закона за туризма.

За допълнителна информация: тел. 0749 88627 – отдел „Икономическо развитие”.vajno2

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛ-НЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОН-НА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта Становище, издадено от Регионална здравна инспекция по реда на чл.16б, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда. ИР1 7 дни безплатно Да Заяви по електронен път - Услуга №54 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито 1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни от Областна дирекция по безопасност на храните №............/дата..............2. Регистрационна карта, заверена за съответната година - за земеделските производители. ИР3 14 дни 10 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №55 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2047 Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
3. За категоризиране на апартаментни хотели към заявлението-декларация се прилага и опис на апартаментите, включени в капацитета на обекта, като за всеки апартамент се посочва номер, етаж, собственик и срок на договора, от който е видно, че лицето има право да го управлява като туристически обект.
4. В заявлението- декларация задължително се декларира, че за обекта е издаден документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, като се посочва № и дата на документа.
ИР4 3 месеца 1. до 30 стаи – 500 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
4. от 301 стаи до 500 стаи – 2800 лв.;
5. над 500 стаи – 5000 лв.                           
Да Заяви по електронен път - Услуга №50 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
3. За категоризиране на апартаментни хотели към заявлението-декларация се прилага и опис на апартаментите, включени в капацитета на обекта, като за всеки апартамент се посочва номер, етаж, собственик и срок на договора, от който е видно, че лицето има право да го управлява като туристически обект.
4. В заявлението- декларация задължително се декларира, че за обекта е издаден документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, като се посочва № и дата на документа.
ИР4 3 месеца 1. до 30 стаи – 450 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
4. от 301 стаи до 500 стаи – 2500 лв.;
5. над 500 стаи – 4500 лв.
Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2047 Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели. 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
3. В заявлението- декларация задължително се декларира, че за обекта е издаден документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, като се посочва № и дата на документа.
ИР4 3 месеца 1. до 20 стаи – 200 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
4. от 61 стаи до 100 стаи – 2000 лв.;
5. над 100 стаи – 4000 лв.;
Да Заяви по електронен път - Услуга №51 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели. 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
3. В заявлението- декларация задължително се декларира, че за обекта е издаден документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, като се посочва № и дата на документа.
ИР4 3 месеца 1. до 20 стаи – 180 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
4. от 61 стаи до 100 стаи – 1800 лв.;
5. над 100 стаи – 3600 лв.;
Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2047 Категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
ИР4 3 месеца 10 лв. за легло Не Заяви по електронен път - Услуга №52 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 Потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
ИР4 3 месеца за едно легло – 9 лв. на легло Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
3122  Регистрация на места за настаняване клас В - стаи за гости и апартаменти за гости

1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато
Обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.

Заявление - декларация за регистрация  7 дни

10 лв. на легло

 

Освен туристически данък, за регистрираните на физически лица обекти се дължи и патентен данък, както следва:

- за гр. Банско- 75 лв. на стая
- за гр.Добринище - 50 лв. на стая
- за селата - 25 лв. на стая

  Заяви по електронен път - Услуга №53  Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2088 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения – самостоятелни и/или прилежащи към места за настаняване ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ заведение за хранене и развлечение, когато обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
3. В заявлението- декларация задължително се декларира, че за обекта е издаден документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, като се посочва № и дата на документа.
ИР5 3 месеца 1. до 20 места за сядане – 150 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
5. над 300 места за сядане – 2000 лв.
Да Заяви по електронен път - Услуга №56 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
 2089 Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения - самостоятелни и/или прилежащи към места за настаняване ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове 1. Копие от документа за ползване на обекта, представляващ заведение за хранене и развлечение, когато обектът не е собствен на заявителя /копие от договора за наем или от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответна туристическа дейност в обекта/ или копие от нотариален акт, когато обектът е собствен.
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
3. В заявлението- декларация задължително се декларира, че за обекта е издаден документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, като се посочва № и дата на документа.


ИР5 3 месеца 1. до 20 места за сядане – 130 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
5. над 300 места за сядане – 1800 лв.
Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 1. Kопие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Копие от дог.за наем или от друг договор доказващ правото да извършва тур.дейност в обекта - при промяна на наемателя или лицето извършващо дейност в обекта;
ИР6 14 дни 150 лв. Не Заяви по електронен път - Услуга №57 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение 1. Kопие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Копие от дог.за наем или от друг договор доказващ правото да извършва тур.дейност в обекта - при промяна на наемателя или лицето извършващо дейност в обекта;
ИР6 14 дни 150 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №58 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2089 При промяна категорията на обекта в по-ниска от определената му.  

Заяление - декларация;

Декларация за липса на промени в Национален туристичес-ки регистър /свободен текст/

30 дни 100 лв. Да Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
 3087 Издаване на Заповед за удължено работно време Набор от документи, необходими за издаване на Заповед за удължено работното време ИР2 14 дни 50 лв. Не   Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат   Заявление - обща бланка 14 дни  100 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №59 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Изработване на нова табела от категорийната символика   Заявление - обща бланка 14 дни  50 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №60 Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Спиране действието на удостоверение за определена категория, съгласно чл.136 от ЗТ   Заявление - обща бланка 14 дни безплатно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Изработване и разполагане на указателни табели върху информационните табла на Община Банско   Заявление - обща бланка 14 дни 120 лв./годишно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
2050 Прекратяване на категория на туристически обект   Заявление - обща бланка 14 дни безплатно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627
  Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите Съгласно Приложение 1 от Наредбата за насърчаване на инвестициите Зявление по ННИ с Приложение 1 14 днислед влизане в сила на решението на Общински съвет безплатно Не Не Отдел "Икономическо развитие"
0749/88627