Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост,представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, адрес: гр. Банско, п.к. 2770, пл.Никола Вапцаров, ет. 1, находящ се в сграда с идентификатор 02676.501.2320.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320, брой нива на обекта: 1, площ: 15.00в.м.

Самостоятелния обект се отдава под наем с предназначение - за офис.

Началната тръжна цена е 50.00 лв. (петдесет лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 5.00 лв. (пет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 300.00 лв. (триста лева).

Търгът ще се проведе на 30.11.2020г. (понеделник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 30.11.2020г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  03.12.2020г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ