Log in

Обявление № 51- 2020г. на решение №242-2020г на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 51/23.10.2020год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 242 от Протокол № 16/30.09.2020год., Общински съвет-Банско реши:

Решение № 242

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията и докладна записка с вх. №ОС-01-587/20.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.12.52 и ПИ 02676.12.66 по КК на гр. Банско за обединяване на имотите и промяна предназначението им от „земеделска земя” в „за обществено обслужване и жилищно строителство””.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработване на „ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.12.52 и ПИ 02676.12.66 по КК на гр. Банско за обединяване на имотите и промяна предназначението им от „земеделска земя” в „за обществено обслужване и жилищно строителство””.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”