Log in

ОБЯВЛЕНИЕ 31/06.08.2020 г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за изменение на вътрешнорегулационната граница между  УПИ V-475 и УПИ VІ-474,кв.37 по плана на с. Кремен по имотната граница на имот с идентификатор 39614.501.436 по КК и КР на с. Кремен,община Банско.

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”