Log in

cao final 1

Общинският съвет в Банско прие нова наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество