Log in

За плащане по банков път

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Сметка за възстановяване на разходи( по дела, за ел. енергия и др.)

Банка : ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN: BG74FINV915031BGN0M1YT

BIC код: FINVBGSF

За плащане по банков път

Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC код: FINVBGSF

Задължителен код според вида на плащане

Код за вид плащане:

44 21 00 – Данък недвижими имоти

44 24 00 – Такса за битови отпадъци

44 23 00 – Данък върху превозните средства (МПС)

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък

44 22 00 – Данък върху наследствата

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 34 00 – Други данъци

44 37 00 – Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 40 00 – Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 41 00 – Приходи от наем на имущество

44 42 00 – Приходи от наем на земя

44 43 00 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 44 00 – Приходи от лихви от срочни депозити

44 48 00 – Дивиденти

44 49 00 – Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещи

44 51 00 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 52 00 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 55 00 – Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 56 00 – Приходи от продажба на земя

44 57 00 – Приходи от концесия

44 58 00 – Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 59 00 – Приходи от продажба на нематериални активи

44 65 00 – Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

44 70 00 – Други неданъчни приходи

44 80 01 – Такса за технически услуги

44 80 02 – Такса за ползване на детска градина

44 80 03 – Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазване

44 80 04 – Такси за ползване на детски лагери и др. по социален отдих

44 80 05 – Такси за ползване на дом.социален патронаж и др.социални услуги

44 80 06 – Такси за добив на кариерни материали

44 80 07 – Такси за административни услуги в т.ч. категоризации

44 80 08 – Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 09 – Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 10 – Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 11 – Такси за гробни места

44 28 00 – Туристически данък (задължение от 01.01.2011г.)

44 80 12 - Туристически данък (задължение от 31.12.2010г.)

44 80 90 – Други общински такси

44 80 81 – Приходи от такси по Закона за опазване на околната среда

44 80 13 – Такса за притежание на куче

Забележка:

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за плащане.

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот, както и друга информация, която може да Ви идентифицира