Log in

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА СВОИТЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

1. Съгласно  Закона за местни данъци и такси, всеки собственик на новопридобит имот е длъжен в 2-месечен срок от придобиването му да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти в общината по местонахождение на имота.

2. Задълженията по ЗМДТ по отношение на собствеността на недвижимите имоти включва данък недвижимо имущество и такса битови отпадъци. Те се заплащат на две равни вноски в следните срокове: първа вноска от 1 март до 30 юни втора вноска до 30 октомври на годината за която са дължими. При невнасяне в срок на задълженията, се начисляват лихви съгласно Закона за местни данъци и такси.

3. При плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъции данък върху превозните средства за съответната година в срок до 30 април, се ползва отстъпка от 5 % от общата сума.

4. Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления по ЗМДТ към община Банско могат да се заплащат по следния начин:

• НОВО!!! Картови плащания /дебитни или кредитни карти издадени от банки в България/ през виртуален ПОС терминал посредством електронната страница на община Банско www.bansko.bg, меню Местни данъци и такси.

• На касата на Общинска администрация Банско (в брой или чрез ПОС терминал);

• По банков път на следната банкова сметка:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG16FINV915084BGN0M1Z5
BIC: FINVBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 24 00 – Такса за битови отпадъци

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 23 00 – Данък върху превозните средства

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 14 00 – Патентен данък

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 28 00 – Туристически данък

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 65 00– Глоби и имуществени санкции

• Чрез системата Изипей

• Във всеки клон на Български пощи

5. Всяко физическо или юридическо лице може да провери и плати своите задължения за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления на електронната страница на Община Банско - меню Местни данъци и такси, подменю Проверка на данъчни задължения чрез използване на ЕГН , БУЛСТАТ или ЕИК ивходящ номер на документ издаден от отдел Приходи и дата , електронен подпис или ПИК на НАП.

При невнасяне на данъчните задължения се пристъпва към принудително събиране, което се извършва от публичен изпълнител съгласно разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За допълнителни въпроси, тел. 0749/88639,0749/886340; моб. тел. 0877878049